Vijfde Vlaamse hersteldag

Multideskundigheid: petje af! Met meerdere petten op richting herstel

Kunstencentrum Vooruit, Gent

 

Naar aanleiding van de beslissingen van het laatste Overlegcomité op 22 december zijn we genoodzaakt om de Hersteldag van 9 februari 2022 niet te laten doorgaan, dit tot onze grote spijt. We hopen een alternatieve datum te kunnen voorstellen voor het najaar 2022.

 

Van ervaring en kennis over professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid naar multideskundigheid: als mensen hebben we elk verschillende levenservaringen van waaruit we denken, spreken en handelen. Als we ons bewust zijn van deze meerstemmigheid, kunnen we onszelf ook meer opstellen als medebetrokkene. Dit geeft ons allen de ruimte om zelf meer in je kracht te staan én door anderen gezien te worden in je sterkte.

De vijfde Hersteldag staat in het teken van multideskundigheid. Mensen laten meespreken, meedenken en meedoen: het zorgt allemaal voor betekenisvolle verandering. Op 9 februari 2022 maken we tijd voor ontmoeting, gesprek, inspiratie en begeestering.

De Hersteldag gaat door in overeenstemming met de dan geldende corona-maatregelen.

Programmaoverzicht

Programma Hersteldag
 • 9u00 Onthaal met Koffie
 • 9u30 - 9u45 Verwelkoming
 • 9u45 - 10u45 Plenaire lezing | Jürgen De Fruyt
 • 10u45 - 11u15 Koffiepauze
 • 11u15 - 12u15 Parallele sessies
 • 12u15 - 13u15 Lunch
 • 13u15 - 14u15 Parallele sessies
 • 14u25 - 15u25 Parallele sessies
 • 15u25 - 15u55 Koffiepauze
 • 15u55 - 16u50 Plenaire lezing | Liesbet de Kock

Bekijk het programma in een handig .pdf-formaat:

PDF - PROGRAMMALezing: 9u45 - 10u45

De nieuwe GGZ: een psychiatrisch en persoonlijk perspectief

Jürgen De Fruytpsychiater, departementshoofd dienst psychiatrie, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Tijdens het voorbije decennium zijn wij in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) getuige geweest van ongekende veranderingen. Oude zekerheden worden in vraag gesteld, gerelativeerd of dreigen naar het stort te worden verwezen. Muren van psychiatrische instituten zijn inmiddels deels gesloopt en GGZ wordt steeds meer in (en met) de gemeenschap georganiseerd. Het herstel paradigma heeft plaats genomen naast het medisch behandelmodel. Binnen een multidisciplinaire werking komen andere partners meer op het voorplan: bv. psychologen, ergotherapeuten en professionele ervaringsdeskundigen. Anders dan vroeger staan de patiënt en zijn context hierbij centraal.

In deze bijdrage wordt een persoonlijk verhaal gebracht over deze drastische, mooie en boeiende evolutie. Naast de klassieke thema’s worden ook nieuwe uitdagingen belicht zoals multidisciplinaire grensconflicten (en taakafbakening) en mentale kwetsbaarheid (en potentiële ervaringsdeskundigheid) bij professionelen.

 

Discussie: 11u25 - 12u15

Respijtzorg in de GGZ: een light oplossing voor de psychiatrie?

Jan Delvauxbestuurslid Uilenspiegel – Steunpunt GG, De Panne

De organisatie van de GGZ is niet af en zal het allicht nooit worden aangezien er nieuwe inzichten komen, de omstandigheden wijzigen en daaruit volgend ook de noodwendigheden. De vraag blijft echter veel groter dan het aanbod. De GGZ vandaag blijft gekenmerkt door ellendige wachtlijsten.

De wereld verandert: het blijft noodzakelijk dat de GGZ zich aan de veranderende wereld aanpast door regelmatig aanpassingen in te voeren door kansen te bieden aan nieuwe zorgvormen. De plaats van ervaringsdeskundigen in het huidige aanbod blijft onzeker. Met het concept respijtzorg bij psychosociale problemen kan men beterschap verhopen.

Het concept respijtzorg bij psychosociale problemen – duidelijk verschillend van het Soteria-concept – wordt in de Angelsaksische wereld reeds langer erkend en toegepast. We zien ook dat overheden meestappen in dit verhaal omdat er kansen worden geboden om een antwoord te bieden op de vraag. Eenvoudig gesteld gaat respijtzorg bij psychosociale problemen om een korte verblijfsformule voor mensen in een crisisperiode die niet ernstig genoeg is om lang te worden opgenomen, volledig gerund door ervaringsdeskundigen. We zien dat dit in andere landen met succes kan.

Lezing: 13u25 - 14u15

De gewonde Genezer

Sanne WinchesterGZ-Psycholoog in opleiding tot Psychotherapeut, schrijfster van het boek ‘Ik mag niet bang zijn’ en werkt in de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland met volwassen.
Haar boek raakt pijnlijke en kwetsbare thema’s zoals: hulpverleners die zelf psychische klachten hebben, hoe ‘gek’ ben je nou eigenlijk? en machteloosheid in de therapeutische relatie. Een boek dat zowel door professionals, hulpverleners als niet-hulpverleners lovend wordt ontvangen.
Sanne zet zich in voor het normaliseren van psychische klachten, praten over kwetsbaarheid en ‘mens zijn’ en soms ook kunnen schaterlachen om je eigen problemen.

Op de Hersteldag 2022 zal zij een lezing geven over ‘De gewonde Genezer’ en hoe psychologen/hulpverleners meer gemeen hebben met de cliënten dan we denken. Op luchtige wijze vertelt Sanne haar eigen verhaal gecombineerd met vakkennis.

Lezing: 15u55 - 16u50

Het is maar voor alsof

Liesbet De Kock – Doctor in de Wijsbegeerte, Klinisch Psychologe, Post-doctoraal onderzoeker VUB

 

All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages.
Shakespeare

Kinderen spelen het liefst van al nog grote mensen na. Met een winkeltje, een keukentje, een huisje, een gereedschapskist of dokterskoffer. Het is maar voor alsof, verzekert mijn zoontje me wanneer hij mij – een heks voor de gelegenheid – argeloos de oven in schuift.

Wat kinderen doen als ze rollen spelen is duidelijk ondergeschikt aan hoe ze het doen. Politieman-spelen is niet gewoon boeven vangen, maar vooral: je stem verlagen, je tred verzwaren, je kin wat in de hoogte kantelen, handen in de zij geplant, stuurse blik. Het kinderspel toont hoe een rol meer is dan een ‘petje’. Het is een heel specifieke manier van aanwezig zijn, een zijnswijze, een reeks uitgekiende maniërismen. Een kluwen van ongeschreven regels over hoe we anderen tegemoet treden en wat in die ontmoetingen mogelijk is, of net niet.

Om de dag af te sluiten bekijken we het thema ‘multideskundigheid’ in de zorg met een zijdelingse, schalkse blik. Wat is het om een rol te spelen of er een toebedeeld te krijgen? Blijft er nog iets over van het kinderlijke alsof? Wat is het om verschillende rollen te spelen? Hoe bepaalt of beperkt het rollenspel de mogelijkheid tot ontmoeting, tot herstel? We meanderen doorheen persoonlijke ervaringen, getuigenissen, snippers geschiedenis en filosofie. We bekijken de zorg als een scène, een speeltoneel waarin ieder zijn rol speelt en elk zijn deel krijgt (Vondel).

Voorkennis of deskundigheid is geenszins vereist. Mens zijn volstaat.

workshop: 11.15u - 12.15u

Open Dialogue als springplank naar herstel voor de medeburger

Maja Schou en Mie Leer (Aarhus, Denemarken) 

“In de sociale psychiatrie van Aarhus werken we systematisch en strategisch met Open Dialogue, als een verbindende benadering om de stem van de burger te versterken en het netwerk als hulpbron te betrekken bij het herstelproces.

In deze workshop delen we onze ervaringen uit de praktijk van Aarhus, gericht op de eigen stem, het leven en de dromen van de burger. We nodigen jullie uit om samen met ons na te denken over het relationele werk en de netwerkgerichte aanpak in Open Dialogue – en hoe dit in jullie resoneert.”

Maja Schou is ervaringswerker en Open Dialogue trainer. Maja heeft 13 jaar persoonlijke ervaring met de psychiatrie, die ze gebruikt in haar werk met Open Dialogue.

Mie Leer is maatschappelijk werker in de sociale psychiatrie van Aarhus. Mie werkt rond opleiding, faciliteren en implementatie van Open Dialogue.

In deze workshop sluiten Maja Schou en Mie Leer online aan bij de deelnemers in De Vooruit. De voertaal is Engels, maar voor de uitwisseling met de deelnemers wordt ondersteuning voorzien bij de vertaling tussen Nederlands en Engels.

achtergrond bij de keuze om een workshop met deze Deense compagnons te organiseren:

Open Dialogue is een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling, die zo snel mogelijk verbinding en samenspraak zoekt met álle betrokkenen, door in brede gesprekken open naar de verschillende ervaringen en perspectieven te luisteren. Op die manier kan ook samen naar betekenis, mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd én toekomst worden gewonnen. Ook in Vlaanderen zijn steeds meer teams hierrond gedreven aan het werk en Steunpunt Geestelijke Gezondheid – Te Gek!? wil deze praktijkontwikkeling actief ondersteunen.

De stevige praktijkvoorbeelden rond Open Dialogue in het Deense Aarhus zijn hierbij bijzonder inspirerend. Omdat in de brede ontwikkelingen van Aarhus rond Open Dialogue uitdrukkelijk ook ‘medeburgerschap’ centraal staat, heeft dit een opmerkelijke impact op de praktijk. Door consequent voor het woord ‘burger’ (borger, citizen) te kiezen, blijft men zich ervan bewust dat iedereen een mens is die ergens (wil) wonen, werken, leren en leven, samen met anderen – in verbinding met de mensen naast en rondom hen. Op die manier is het ook evident dat familieleden, vrienden, andere naasten, hulpverleners, ervaringswerkers, … actief mee betrokken worden – en dat elk zich ook wederzijds ondersteund voelt, als medeburgers onder elkaar.

Workshop: 14u15 - 15u15

Open Kring , het hart van El Camino Bekegem

Rika Rotsaert

El Camino Bekegem waar mensen samenkomen rond psychosegevoeligheid. El Camino Bekegem is een ontmoetingsplaats onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met een psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.
Maandelijks is er een Open Kring rond het vuur waarin we delen van mens tot mens rond het thema psychosegevoeligheid, elk vanuit zijn eigen verbinding daarmee. Vanuit eigen ervaring, familie-ervaring, professionele ervaring.
Beleef zelf hoe er meer begrip en toenadering groeit door het samenzijn vanuit de verschillende invalshoeken.

Workshop: 14u25 - 15u25

Interactieve workshop: Ervaar de complexiteit van mogelijke posities en rollen in een hulpverleningssetting.

An-Sofie Vandermeulen – Actiegroep hulpverleners met cliëntervaring

Professioneel nabij zijn is een constante evenwichtsoefening voor hulpverleners, zeker nu de zorg meer en meer evolueert naar multideskundigheid en gelijkwaardige samenwerking tussen hulpverlener en- gebruiker. Met deze workshop trachten we deelnemers in de huid te laten kruipen van een hulpverlener, ervaringsdeskundige, cliënt of betrokken familielid. Op die manier hopen we tot meer bewustzijn te komen rond complexe thema’s zoals stigma, (on)macht en kwetsbaarheid in de hulpverlening. De workshop zal begeleid worden door mensen die ervaring hebben in het therapeutisch werken met groepen en individuen. Er zal in kleine groepen gewerkt worden.
“Iedereen heeft kwetsbaarheden, elk mens op deze aarde. Die van jou werden getriggerd door een welbepaalde cocktail van factoren en ervaringen. Ik weet hoe dat is want ik herken gevoelens en verhalen die je deelt, ook ik ben hierdoor kwetsbaarder geworden.”

Mededelingen: 11u15 - 12u15

Werkvorm Compagoog: in dialoog over ervaringswerk

Hanne EvenepoelErvaringswerker Psychiatrisch Centrum Ariadne, Lede

De werkvorm Compagoog wil de samenwerking tussen ervaringswerkers en andere zorgprofessionals bevorderen aan de hand van dialoog. Organisaties, trajecten, afdelingen of teams in de ambulante of residentiële geestelijke gezondheidszorg of in het sociale domein die ervaringswerkers (willen) inzetten kunnen deze tool gebruiken als verkenning, ontmoeting of verdieping. De dialoog wordt een samenspraak over hoe ervaringswerkers en andere zorgprofessionals samen op weg gaan met elkaar en hun cliënten. Deze verbinding leidt tot groei en herstel.

Compagoog vertrekt vanuit quotes over ervaringswerk van ervaringswerkers en andere zorgprofessionals. De quotes  worden verduidelijkt en verruimd. De begeleidende vraag is de aanzet tot een gesprek. Compagoog bestaat uit 6 thema’s. Elk thema belicht een basisaspect van ervaringswerk: [1] draagvlak en visie, [2] taak en profiel, [3] deskundigheid, [4] vertrouwen en veiligheid, [5] weerstand en [6] zelfzorg. Compagoog  kan zowel fysiek als digitaal gebruikt worden. Deze werkvorm is ontwikkeld door studenten maatschappelijk werk van Arteveldehogeschool op vraag van vzw Organisatie Broeders van Liefde en met ondersteuning van PC Ariadne

Mededelingen: 11u15 - 12u15

Presentie ≠ Permanentie

An Verwichte – ervaringsdeskundige verpleegkundige OPZC Rekem

Presentie is betrokken zijn bij je zorgvrager. Het is meer dan fysiek aanwezig zijn. Presentie is je zorgvrager zien, horen, begrijpen en tijd durven maken. An is verpleegkundige en ervaringsdeskundige. Luc is coördinator Ervaringsdeskundigheid in het OPZC Rekem

Mededelingen: 13u15 - 14u15

Herstel kan je vinden in verbinding

Lien TimmermansErvaringsdeskundige Sint-Kamillus – Dienst Herstel

Iemand leren (h)erkennen in zijn behoefte via verbindende communicatie;
-een herstel bevorderend verhaal –

Voor wie: cliënt & hulpverlener
Doelstelling: verbinden om herstel te bereiken (vertrouwensband)
Het willen kijken naar de andere zijn behoeftes voor het gestelde gedrag (behoefte/strategie)
Herstel vloeit voort uit verbinding. Wat is verbinding nu echt? Hoe kan je dat inzetten in je relatie met anderen en met jezelf? Wat is herstel in kader van verbinding?

 

Mededelingen: 13u15 - 14u15

Steunfiguren zoekend naar contact &verbinding 

Bart Debyser – Onderzoeker/ Lector Verpleegkunde VIVES hogeschool in samenwerking met diverse partners in de GGZ (o.a. kliniek St.-Jozef Pittem; AZ Brugge; UZ Gent; Kliniek H. Familie; PC HH Ieper; enz.), Roeselare

Het actief betrekken van steunfiguren bij mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid wordt als een belangrijke pijler gezien van een kwaliteitsvolle herstelgerichte patiëntenzorg. Via twee (nog lopende) multicentrische onderzoeksprojecten werd nagegaan wat het voor steunfiguren betekent wanneer hun vriend/vriendin, ouder, broer/zus of zoon/dochter psychiatrische zorg behoeft? En wat hen belast en/of ondersteunt in het vorm geven van deze relatie met hun naaste? Op de hersteldag lichten we het centrale thema toe die uit beide projecten naar voor kwam, nl. hoe steunfiguren zoekend zijn naar contact en verbinding op meerdere fronten en domeinen, en hoe de COVID-crisis dit alles nog veel scherper in beeld gebracht heeft. Samen met een steunfiguur staan we vervolgens stil bij de praktische implicaties van deze inzichten voor hulpverleners die op een duurzame en authentieke manier willen samenwerken met steunfiguren.

Film: 11u15 - 12u15

Film ‘Moving Identity’

Ilke De VriesVideo kunstenares

Participatie project met psychisch kwetsbare mensen in coproductie met Kunstencentrum De Loods te Duffel., DeurneVideokunstenaar Ilke De Vries gaf vijf deelnemers met psychische kwetsbaarheden de mogelijkheid om zelf hun dagelijkse leven te leren filmen. Twee jaar lang kwamen ze maandelijks in het Kunstencentrum De Loods bij elkaar. Ze toonden elkaars video- en audiomateriaal, bespraken de inhoud, overliepen mogelijke technieken en overlegden de vervolgstappen. Moving Identity, het resultaat van dit intensieve samenwerkingsproces, biedt een inzicht in de creatieve manieren die deze mensen vinden om met hun turbulente leven om te gaan.

Creatief werk: 13u15 - 14u15

Herstel kent vele gezichten, ook lelijke

Joris Corthoutspsycholoog, PC St Hiëronymus, Sint Niklaas

Herstel wordt in vele huizen mooi geëtaleerd aan het raam, en verschillende wijzen kwamen reeds van verre om de stal van Herstel te komen groeten.  Toch stinkt die stal ferm hier en daar. Niet het parfum van wierook en mirre.  Wel de geur van noeste arbeid, zweet en beer…

In onze voorstelling willen we een nieuw verhaal brengen. Niet over een bepaalde cliënt, maar over een wat vastgelopen hulpverlening.  Snoevende hulpverlening, spartelend in het eigen gecreëerde drijfzand. Een verhaal over de zorgverlening die weer op pad moet gaan, de bottinen moet aantrekken en vervolgens door de modder moet ploeteren.  Die de zondagse laqué-schoenen in het salon achterlaat en de boer op trekt.  Die niet voor, maar achter de mestkar gaat lopen. Een verhaal over opnieuw contact maken. Echt contact. Een verhaal over wandelen op de slackline van onzekerheid, tot de overkant bereikt wordt. Of niet. Een herstelverhaal met metaforen, waarin de zorgverlening een spiegel wordt voorgehouden. Waarin cliënten de zorgverlening bij de hand nemen en aan de tand voelen.

We serveren u geen zwartwit verhaal.  Wel een epos in meer dan 50 tinten kleur

Workshop: 13u15 - 14u15

Onzichtbare drempels

Natalie Deviaene – Van Weehaeghe – BlinkOut vzw – Gent
Er was eens een plaats waar iedereen geloofde dat iets onmogelijk was. En dat leek ook te kloppen. Tot er iemand nieuw langs kwam. Die dacht dat het wel kon. En dus deed hij het gewoon. Sinds dan geloofde iedereen dat het anders kon. En dat bleek ook te kloppen. BlinkOut wil tonen dat het anders kan. Dat er onzichtbare drempels of psychische kwetsbaarheden zijn die het soms te moeilijk maken om in de ‘standaard’ samenleving te passen. Want de hoekjes en kantjes die je moet bijschaven om in het hokje te passen, dat vervolgens kan worden afgevinkt, doen pijn. Het doet pijn om 3 uur onder TL-licht te zitten als je de minste flikkering oppikt. Het doet pijn om 6 uur stil te zitten als je hart uit je lijf botst terwijl je alle tics probeert tegen te houden. En het doet nog meer pijn als je tijdens gesprekken hoort dat je je kwetsbaarheid maar moet ‘overwinnen’. Want mocht het zo simpel zijn, je had het al lang gedaan. We stellen een foute vraag wanneer we ons afvragen ‘wat is mis is met ‘die’ mensen, waardoor ze niet in ons systeem blijken te passen. De correcte vragen zijn volgens ons: Hoe komt het dat we deze prachtige voelers, uitzonderlijke detailkijkers, ongepolijste feedbackers, unieke mensen mislopen als talenten in onze bredere samenleving?
Wij vertrekken vanuit echte verbinding, bieden autonomie en oefenen in het leven, in een veilige omgeving. Zo worden mensen bewuster van hun talenten en noden, versterken ze hun veerkracht en vergroot de kans op een duurzame participatie in de samenleving.

workshop: 11u15-12u15

De kracht van de kwetsbare hulpverlener

Jasmine Mezzofonte – Medewerker en ervaringsdeskundige bij Te Gek!? – ergotherapeut

Omschrijving:

De herstelvisie is op de dag van vandaag niet meer weg te denken uit de huidige geestelijke gezondheidszorg. Door de implementatie van het herstelgericht werken binnen de GGZ wordt er tegenwoordig meer en meer gebruikt gemaakt van ervaringsdeskundigen. Een zeer goede ontwikkeling, maar wat als we nu een stap verder gaan? Staan we er eigenlijk bij stil hoeveel hulpverleners zelf cliëntervaring hebben? Hoeveel van deze hulpverleners hier open over is en zijn of haar ervaringskennis inzet in de hulpverlening? Beseffen we voldoende wat de kracht kan zijn van een kwetsbare hulpverlener? Als hulpverlener met cliëntervaring zijn dit vragen die ik me al lang afvroeg, lang mee heb geworsteld en waarop ik een antwoord wou weten. Vanuit eigen ervaringen merkte ik dat er nog heel wat stigma bestaat omtrent dit thema. Ik besloot om dit onderwerp verder te onderzoeken a.d.h.v. interviews met hulpverleners (met cliëntervaring in GGZ). Alle resultaten van het onderzoek werden verwerkt in de bijhorende brochure ‘De kracht van de kwetsbare hulpverlener’ en poster. Alsook werd er een lezing en workshop ontwikkelt om dit thema bespreekbaar te maken in diverse organisaties en scholen.

Workshop: 13u15 - 14u15

Hoe kunnen we toepassingen van dwang en afzondering reduceren in de geestelijke gezondheidszorg?

Nadia MahjoubMede-oprichter NADA – Netwerk Alternatieven voor Dwang en Afzondering in de geestelijke gezondheidszorg, Brussel

NADA sensibiliseert rond pijnpunten in de geestelijke gezondheidszorg en brengt wetenschappelijk onderbouwde alternatieven en preventiestrategieën voor vrijheidsbeperkende maatregelen onder de aandacht van zorggebruikers, naasten, hulpverleners, politiek en beleid. Daarvoor werkt NADA samen met andere organisaties uit de sector. NADA is een feitelijke vereniging en wordt ondersteund door vzw UilenSpiegel.  Onze website: https://nadanetwerk.org/

Opzet workshop

Korte voorstelling van NADA en waar we voor staan, gevolgd door een getuigenis door iemand die dwang heeft ervaren in de geestelijke gezondheidszorg.

Nadien volgt het belangrijkste onderdeel van de workshop: een interactieve uitwisseling met de deelnemers, (zorggebruikers, naasten en hulpverleners) over ervaringen met dwang en afzondering. Ook positieve ervaringen met alternatieven gericht op preventie en voorkomen van dwang komen aan bod. Samen wordt er gebrainstormd over een meer humane zorg en mogelijk acties om dit te verwezenlijken.

Aantal deelnemers: 15 à 25.

 

Mededelingen: 14u25 - 15u55

Hoe een ervaringswerker herstelgerichte implementeert in een PZ

Tom Van den AbeeleErvaringswerker – Zorgroep Sint- Kamillus, Laken

Hoe een ervaringswerker in duo met een hulpverlener herstelgerichte zorg binnen brengt in een PZ. Een verhaal met veel good practices.
Herstelgerichte zorg wordt uitgerold in de gehele ggz en gaat hand in hand met het inzetten van ervaringswerkers. Als ervaringswerker heb ik vijf jaar binnen de dienst herstel van Zorggroep Sint- Kamillus gewerkt om herstelgerichte zorg te implementeren. Een heel boeiende uitdaging met vele mooie resultaten. Graag leg ik aan de hand van vele voorbeelden uit hoe we dit hebben aangepakt.

Mededelingen: 14u25 - 15u55

Chronisch herstel

Mattias NolmansErvaringsdeskundige

Graag komen we vertellen over wat chronisch herstel inhoudt na meerdere opnames, therapeutische trajecten. Hoe ga je om met je herstelproces na opnameresistentie? Is herstel nog mogelijk? Op welke manier groei je? Hoe zit dat dan met aanvaarding van de kwetsbaarheid. Deze mededeling gaat over langdurige mantelzorg.

workshop: 11u15 - 12u15

Covid-19 en participatie: allemaal samen onder één petje.

Céline De Witte: herstelondersteuner bij De MaRe, Kortrijk

De plotse komst van covid-19 had een grote impact op de dagdagelijkse werking van ons revalidatiecentrum waarin verbinding en nabijheid erg centraal staan.

Hoe konden we ook in deze moeilijke omstandigheden voldoende goede zorg blijven bieden aan onze cliënten en herstel en participatie voorop blijven stellen? Hoe zorgde covid-19 ervoor dat wij als cliënt en herstelondersteuner verbonden bleven of zelf nog meer verbonden waren dan voorheen? Hoe verhoogde covid-19 het gevoel van ‘samenhorigheid’ (allemaal onder één petje)? Hoe geef je als herstelondersteuner hoop als je zelf even geen uitweg meer ziet? Hoe betrokken we cliënten in het uitwerken van De MaRe 2.0, 3.0, …? En hoe pakten jullie dit aan?

Workshop: 13u15 - 14u15

Loop eens in de schoenen van een ander

Ines Van Praetervaringsdeskundige St kamillus, Bierbeek

Voor wie: Hulpverlener, netwerk en cliënt

 • Kennismaking ahv kort spel, waarin gelijk(waaridig)heid vanzelf naar boven komt.
 • Psycho-educatie in dialoog:

=> Termen worden uitgelegd en voorbeelden gegeven van beide kanten, dit maakt dat patiënten de taal van de hulpverleners leren kennen. Hulpverleners zien de impact van terminologie en hun werking op deelnemers en netwerk en krijgen real time voorbeelden vanuit de groep. De uitgewerkte thema’s zijn: frontaal syndroom, syndroom van Huntington en onze herstelgroep (medicatie kan nog uitgewerkt worden tegen dan.)

 • Beleefexperiment

=> Een klein stukje van de ervaring van de patiënten wordt niet enkel toegelicht maar ook echt ervaren door hulpverlening aan de hand van een ervaring.

bv Frontaalsyndroom : onmogelijke dubbeltaken, waarbij Frontale Cortex zeer zwaar belast wordt. Daarbij worden dan taken gevraagd waar je ofwel cognitief moet presteren ofwel emotioneel je gedrag moet reguleren.

 • Terugkoppeling

Wat neem je mee? Wat zou je anders doen?

Bij alle onderdelen is de inhoud ondergeschikt aan de dialoog tussen de deelnemers.

Workshop: 14u25 - 15u25

Ik zie jou op den BOTS

Marnix MysHoofdverpleegkundige, BOTS, PC Hieronymus, Sint-Niklaas

Geconfronteerd worden met een psychose is voor vele mensen een ingrijpende ervaring waarbij  de meest evidente zaken in het leven ernstig verstoord kunnen geraken. Het openlijk en vrij kunnen spreken over het ervaren van een  psychosegevoeligheid met mensen die gelijkaardige ervaringen hebben, leidt tot nieuwe inzichten  voor alle betrokkenen. De inzet van krachten uit de (semi-)  residentiële, ambulante zorg en ervaringsdeskundigen zijn hierbij het DNA van BOTS. We zijn  ervan overtuigd dat door deze werkwijze een laagdrempeligheid ontstaat en dat dit de weg naar  de gepaste zorg voor sommige bezoekers faciliteert. BOTS heeft in die zin de ambitie opnamevoorkomend en/of –verkortend te zijn.

Op een korte tijdspanne wist BOTS als plaats voor mensen met een psychosegevoeligheid uit te  groeien tot een begrip in de regionale psychosezorg. BOTS verwierf bekendheid binnen de GGZ  maar ook ver daarbuiten. Het warm onthaal dat je er als bezoeker mag ervaren, de implementatie  in een niet-GGZ-omgeving en een mix van krachten en ervaring van diverse mensen zijn werkende  ingrediënten voor deze dynamische organisatie.

Tentoonstelling posters & standen (doorlopend)

POSTERS

STANDEN

T’hus inloophuis
Kelly VercaigneErvaringswerker, T’hus inloophuis, Waregem
Wij zijn een nieuw initiatief, graag zouden we van deze hersteldagen gebruik maken om ons inloophuis breder bekend te maken onder de bezoekers. We zijn een inloophuis voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. In samenwerking met H.familie De bolster, stad Waregem en algemeen ziekenhuis Waregem. Onze werking bestaat volledig door mensen met een ervaringskennis, ondersteund door een ervaringswerker.

Ups & Downs vzw
Muller RebeccaVoorzitter Ups & Downs vzw, Gent
Beste organisatoren, graag willen wij als patiëntenvereniging Ups & Downs vzw aanwezig zijn op de Hersteldag met een stand.

Tomorrow Mind
Donna Van Rietcoach Tomorrow Mind, Sinaai
Tomorrow Mind zet zich in om psychische problemen bespreekbaar te maken en deze snel en efficiënt aan te pakken. Er is te weinig bewustzijn omtrent veel voorkomende klachten zoals chronische stress, overspanning en burn-out. Daar willen wij verandering in brengen. Ook willen wij de karaktertrek hoogsensitiviteit in de kijker brengen. Meer kennis leidt sowieso tot verlichting, want zelf kan je al heel veel doen. Wij geven tips op vijf niveaus: lichamelijk, emotioneel, mentaal, relationeel en spiritueel. Elk niveau beïnvloedt elkaar. Gezondheid beperkt zich niet enkel tot het lichamelijke en het mentale! Tomorrow Mind maakt tevens gratis meditaties op haar YouTube kanaal. Van stressverlichting tot motivatie, van slaapbevordering tot de focus op dankbaarheid, wij bieden het aan. Zelf kindermeditaties.
Naast het gratis advies, kan je bij Tomorrow Mind ook terecht voor persoonlijke begeleiding, workshops, meditatiesessies in groep, praatavonden en lezingen. Wij houden dit bewust laagdrempelig en zeer voordelig. Tijdens het volgende schooljaar willen wij ons ook gaan inzetten om bij jongeren meer bewustzijn te creëren in de vorm van gratis bezoeken en lesjes in scholen.

Netwerk ggzNoWe Groep getuigenissen, Brugge
Hilde MoreelErvaringswerker GGZ
Daar we in een opmars zitten zouden we graag ons aanbod van ervaringswerkers kenbaar maken voor GGZ diensten, ziekenhuizen, centra, organisaties, scholen,… Tevens zijn we ook op zoek naar ervaringswerkers voor getuigenissen binnen Noord West-Vlaanderen.

Psycho-educatie voor mensen met een bipolaire stoornis
Erika DanckaersErvaringsdeskundige
Nieuw project : Herstelgericht programma, buiten de muren van de psychiatrie, specifiek voor mensen met bipolaire stoornis, Brasschaat

7 stappen naar Heppie Mie
Sonja Van de Wal
Creatief Agogisch Coach, Heppie Mie, Sint-Niklaas
Heppie Mie is een creatie van mezelf. Ik heb een boek en kaarten getekend en geschreven. Een inspirerend boek boordevol oefeningen rond klein en groot verdriet. Ik ontwikkelde een methodiek: ‘De 7 stappen naar Heppie Mie’ Het zijn de stappen die ik zelf heb afgelegd na een burn out:
1. je rooksignalen zien
2. ontspannen
3. luisteren naar je lichaam
4. creatief zijn
5. luisteren naar je creatief werk
6. bewustzijn
7. groeien
Ik zet deze 7 stappen dagelijks in voor mezelf en tijdens coachings van kinderen, jongeren en volwassenen. Beeldtaal is de hoofdtaal die ik gebruik. De 7 stapppen werken heel verbindend en helend.
www.heppiemie.be

Depressiegids: “Leven voorbij depressie”
Lieve LodewyckxErvaringsdeskundige en Ups en Downs regioverantwoordelijke Geel
De depressiegids: “Leven voorbij depressie”, is een co-creatie tussen de patiëntenvereniging, Ups en Downs, en een farmaceutisch bedrijf.
Ups en Downs, de zelfzorggroep voor personen met een bipolaire stoornis en een chronische depressie en hun familieleden, organiseert bijeenkomsten in Vlaanderen. Wij geloven dat, naast psychotherapie, medicatie en psycho-educatie zelfhulpgroepen een belangrijke pijler zijn in het leren leven met een psychische kwetsbaarheid. Dit draagt bij tot ieders herstel, hoop en veerkracht. Als patiëntenvereniging hadden we een volwaardige inbreng in de redactieraad van de gids. Dit is een succesvol samenwerkingstraject, als gelijkwaardige partners van Ups en Downs en Janssen farmaceutica (Beerse). Tal van Vlaamse psychiaters en verenigingen droegen hier ook toe bij.
Op de cover van de gids prijkt een kunstwerk van Lieve Lodewyckx, ervaringsdeskundige en vrijwilliger voor Ups en Downs. Daarnaast is haar zus Griet medewerkster bij Janssen en deelde zij ook, vanuit haar rol als mantelzorger, haar expertise. Dit persoonlijke verhaal geeft een grote authenticiteit aan het hele project.

Ontmoeting en activering Bethanië GGZ
Fran Cabuy
Ergotherapeut, Bethanië GGZ, Zoersel
Een visuele voorstelling van onze brede werking, waar je op een interactieve manier aan de slag kan gaan met wat herstel voor jou betekent. Onze stand zal bestaan uit een poster, een videovoorstelling en een herstelboom. Hiervoor hebben we ongeveer 4m nodig.

Het Verloren Kind, een systemische blik op de gevolgen van pré-, peri- en postnataal verlies
Debevere Katrien
Zelfstandige en ondernemer systeemcoach, consultant & trainer Het Verloren Kind door Systems of the Soul, Sint-Martens-Lierde
Wie is het verloren kind en wat zijn de consequenties in jouw leven en in je familiesysteem als dit een thema in je leven is? Welke gevolgen heeft het voor generaties zolang hun bestaan niet erkend wordt? En bovenal: wat kan jij eventueel doen indien je hierin iets tot verandering wil uitnodigen? Katrien verloor in 2018 haar eerste dochtertje bij 22 weken zwangerschap na een zwangerschapsbeëindiging wegens medische redenen. Haar verhaal en haar proces met haar inzichten als coach over trauma en systemisch werk deelt ze in haar boek “Mandala’s & Lava. Het systemische werkboek bij pré-, peri- en postnataal trauma en verlies”.

Multideskundigheid: petje af! Met meerdere petten op richting herstel
Tom & Brenda Van den Abeele & Claesen
ervaringswerker en ergotherapeut Zorggroep Sint- Kamillus, Bierbeek
Het gebruik van een herstelmap als leidraad binnen een herstelgericht behandeltraject.
Ben je op zoek naar handvaten om de multideskundigheid van je team gecentraliseerd in te zetten ?
Ben je op zoek naar een praktijkvoorbeeld om het individuele herstelproces van je cliënt zichtbaar te maken ?
Ben je op zoek naar een tool die antwoord biedt op bovenstaande vragen ? Spring dan binnen tijdens ons seminarie.
In februari 2021 is op vraag van afdeling VIA van Zorggroep Sint-Kamillus het project “Herstelmap” opgestart. Met behulp van een BaNaBa stagiaire GGZ werd de herstelmap vorm gegeven en werd deze het leven in geroepen. We blikken terug op een jaar van trial-and-error.

‘Ben jij misschien hoogsensitief?’
Ilse Van den DaeleVoorzitter en dagelijks bestuurder, HSP Vlaanderen vzw, Gent
Ben jij misschien hoogsensitief?’ wordt het thema van een boeiende discussie met experts. Vaak ontdekken mensen laat dat hoogsensitiviteit aan de basis ligt van hun klachten. Vroegdetectie geeft sneller inzicht in de tools die kunnen helpen bij herstel. Wij willen duiden wat hoogsesitiviteit nu precies is en aantonen dat het geen last hoeft te zijn, integendeel: het kan een kracht zijn!

Wijkgezondheidscentrum De Kaai
Stefanie DeygersMaatschappelijk werker/Gezondheidspromotor
Binnen enkele van de Gentse Wijkgezondheidscentra worden via de gezondheidspromotoren vaak projecten of initiatieven genomen die passen binnen herstelgericht werken. Zo werden er reeds, in enkele centra, interactiegroepen georganiseerd ism musea (zoals bijvoorbeeld het Guislain).

El Camino
Rika Rotsaert –  El Camino
El Camino Bekegem waar mensen samenkomen rond psychosegevoeligheid. El Camino Bekegem is een ontmoetingsplaats onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met een psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.

Huis met vele Kamers
Guy Surmont –  Huis met vele Kamers
“Huis met vele Kamers” te Brugge is een nieuw gegeven binnen ons landschap GGZ en tevens een ontmoetingsplaats voor multi deskundigheid. Een Huis waar véél petjes worden gedragen omdat het een vaste standplaats zal worden voor tal van organisaties zoals o.a.  de Herstelacademie NW Vlaanderen.

Wil je deze hersteldagen
niet missen?

Prijzen & inschrijvingen

In samenwerking met