Vierde Vlaamse hersteldagen

Herstelhefbomen: kleine krachten, grote beweging

dinsdag 10 en woensdag 11 december 2019,  Congrescentrum Lamot, Mechelen

“Geef mij een steunpunt en ik verplaats de aarde”.  De Griekse wiskundige Archimedes wist het al: met de hulp van een hefboom kan je grootse dingen verwezenlijken. Ruim 2200 jaar later bewijzen hefbomen ook in de geestelijke gezondheidszorg hun nut.  Denk maar aan herstelondersteunende zorg, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, patiënten-participatie, kwartiermaken, buddydiensten,…

De vierde Hersteldagen staan helemaal in het teken van zulke herstelhefbomen. Bescheiden acties, kleine inspanningen kunnen grote veranderingen in gang zetten.

Een klein gebaar, een plek waar geluisterd én gehandeld wordt, daarin schuilt de grote kracht van herstelgericht werken. Mensen laten meespreken, meedenken en meedoen: het zorgt allemaal voor betekenisvolle verandering. Herstelgerichte zorg heeft zijn plaats definitief verworven in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg, zo veel is duidelijk. Kortom twee dagen tijd voor ontmoeting, gesprek, inspiratie en begeestering.

Nood aan inspiratie? Benieuwd hoe kleine dingen grootse gevolgen kunnen hebben? Of gewoon geprikkeld?

Programmaoverzicht

Ook de vierde editie van de Hersteldagen loopt over twee dagen. De plenaire sprekers - Geerdt Magiels en Irene van de Giessen - zijn op beide dagen gelijk. Gedurende de twee dagen komen dezelfde thema's aan bod, gebracht door andere organisaties en sprekers. Overzicht van een dag
  • 9u00 Onthaal met Koffie
  • 9u30 - 9u45 Verwelkoming
  • 9u45 - 10u45 Plenaire lezing | Geerdt Magiels
  • 10u45 - 11u15 Koffiepauze
  • 11u15 - 12u15 Parallele sessies
  • 12u15 - 13u15 Lunch
  • 13u15 - 14u15 Parallele sessies
  • 14u25 - 15u25 Parallele sessies
  • 15u25 - 15u55 Koffiepauze
  • 15u55 - 16u50 Plenaire lezing | Irene van de Giessen

Bekijk het programma in een handig .pdf-formaat:

PDF - DAG 1 PDF - DAG 2Lezing: 9u45 - 10u45

Een gezonde geest in een gezonde samenleving, en hoe we daarvoor kunnen zorgen.

Geerdt Magiels – bioloog en filosoof, auteur over geestelijke gezondheid

Psychische problemen ontstaan uit een samenspel van genen en levensloop, van neurochemie en gedragsecologie. Men beschouwt psychische aandoeningen steeds minder als af te bakenen ziekten, maar als gedragsverstorende fenomenen in een spectrum. Stoornissen zoals depressie, autisme of psychose zijn extreme vormen van universele menselijk eigenschappen of gedragingen. Niet iedereen is even kwetsbaar, maar een kwetsende omgeving speelt een onbetwistbare rol: armoede, migratie, stedelijk milieu, infectie, middelengebruik, trauma of stress ondermijnen, alleen of in combinatie, de minder weerbare geesten.
Het is dan ook een onvermijdelijke gevolgtrekking: hoe willen we psychische problemen ooit oplossen zonder iets aan die veroorzakende omgeving te doen? Hoe kan de omgeving een rol spelen in het herstel? Een behandeling die niet in de context ingebed is, zal niet of onvolledig zijn.
De opdracht voor de ggz van de toekomst is om het belang van die omgeving te begrijpen en aan te wenden. Voor herstel is de omgeving broodnodig. Beseffende dat voor de meest kwetsbaren inkwartiering in een geborgen omgeving intensief en langdurig zou kunnen zijn.
Het herdenken van opname en dwang, het kwartiermaken, act, de herstelbeweging, de open dialoog-methode, de mobiele teams en de vroege preventie, de hulplijnen, de apps en digitale hulpmiddelen zijn instrumenten en strategieën om de geestelijke gezondheidszorg dichter bij de mensen te brengen, om hen meer de regie over hun eigen geestelijke gezondheid te helpen opnemen. Daar is nog meer voor nodig, andere financieringsstromen en een structurele verankering, over sectoren en verbrokkelde beleidsstructuren heen.

Kinderen en jonge mensen moeten leren hoe hun geest en lichaam werken en hoe men daarbij gezond kan blijven. Naast EHBO is er ook EHBP nodig, eerste hulp bij psychische problemen: destigmatiserend en werkend aan veerkracht en draagkracht. Daarom is de centrale plaats van ervaringsdeskundigen van groot belang, als fundamentele kracht in het herstel van gekwetste geesten en op de weg naar een inclusieve samenleving.

Discussie: 11u25 - 12u15

Samenwerken met ervaringswerkers in het onderwijs

An Sys docent, ZoWe Verpleegkunde, Sint Michiels – BruggePDF

Binnen ZoWe Verpleegkunde uit Brugge en Oostende, is het samenwerken met ervaringswerkers een deel geworden van onze HBO opleiding. Vanaf module 1 tot het einde van de opleiding, worden via diverse werkvormen, het samenwerken met ervaringswerkers geïntegreerd in onze leerinhouden. Dit via getuigenissen, projectwerken en rollenspelen. Tijdens dit panelgesprek maak je kennis met studenten, ervaringswerkers en docenten die hun ervaringen delen over de werkvormen.

Discussie: 13u25 - 14u15

Was het een straat te ver?

Jan Delvaux – PDF
Deze openhartige discussie gaat over de grenzen van herstelgericht werken, over te ver erover gaan, over een gebrek aan resultaten. “Ik zag in mijn kielzog meerdere mensen kopje onder gaan” hoorde we wel eens vertellen. Het gaat hier om een ‘geslaagde’ ervaringsdeskundige die een voorbeeldfunctie heeft en mensen aanspoorde ook hogerop te reiken. De herstelvisie kwam als een godsgeschenk voor beleidsmakers die de vermaatschappelijking in gang staken en mensen uit het bed haalden en terug de maatschappij in leidden. Dat liep soms goed af, andere keren kwamen de “gedeïnstutionaliseerden” terecht in betaalbare krotten in een strijd om overleven.  Soms hebben we het gevoel dat de definitie van herstel naar beneden wordt bijgesteld om het wrange gevoel – we boeken geen winst – van hulpverleners te sussen. Kunnen we een plan B voorzien als herstel nauwelijks iets kan voorstellen zelfs als dit ingaat tegen de vermaatschappelijkingsgolf?

Lezing: 14u25 - 15u25

Over kleine hefbomen en zinloze goedheid

Peter Dierinck klinisch psycholoog in Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

Iets doelgericht organiseren zodat mensen meer regie krijgen over hun leven. Is het een methodiek of een techniek? Is het een houding? Beide? Wat is nu precies dit kleine in de kleine hefbomen en wat is de relatie met het goede doen? Als we op zoek gaan naar zingeving wat is dan de relatie met de zinloze goedheid? Aan de hand van voorbeelden proberen we zoekend antwoorden te formuleren…

Lezing: 15u55 - 16u50

“Probeer eens te slapen met een mug op je slaapkamer”

Irene van de Giessen – directeur Stichting HerstelTalent, Zeeland, bestuurder kenniscentrum Phrenos en Associate member van Movisie

De dalai lama zegt: “Als je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken, probeer dan eens te slapen met een mug op je slaapkamer”. Irene neemt ons mee in een verhaal waarin ze zich, ondanks haar langdurige opname in de psychiatrie, door de jaren heen toenemend realiseert dat ze wél degelijk een verschil kan maken. Niet door grote daden, maar door kleine daden en een interessante visie op ontwrichtingen die mensen in hun leven meemaken. Buiten de GGz om weet zij in het sociale domein zelfstandig haar geld te verdienen als ervaringsdeskundige met een eigen bedrijf. Inmiddels heeft ze 7 ervaringsdeskundigen in dienst. Ze heeft geen behoefte om de GGz te veranderen; wél wil ze met haar bedrijf het verschil maken voor mensen die zwaar getroffen worden door het leven.

 

 

Mededelingen: 13u15 - 14u15

Ervaringswerkers en cliënten samen op weg naar herstel

Tom Van den Abeele ervaringswerker, UPC Sint- Kamillus, Bierbeek

We willen een presentatie met als thema: ervaringswerkers en cliënten samen op weg naar herstel. We organiseren vanuit de dienst herstel wekelijks een aantal vaste herstelactiviteiten voor onze patiënten en bewoners. Samen met onze deelnemers brengen onze ervaringswerkers een getuigenis over hoe dit in zijn werk gaat. Zo vertelt men over: individuele contacten met mensen in gedwongen opname, de Module Herstel, de wekelijkse Ontmoeting, het Inloophuis en Buitenshuis. We maken telkens een link naar de rol en attitude (gelijkwaardigheid, respect voor het tempo van de cliënt, empathie, …) van de ervaringswerker. We spreken ook over het belang van herstelgericht en krachtgericht werken en presentie.

Verbinding tussen verschillende betrokkenen bij de ggz in samenwerking met lokale besturen

Dirk De Caluwéfamilie-ervaringsdeskundige Emergo, vrijwillig medewerker Similes PDF

We zijn op dit ogenblik met zeven vrijwillige familie-ervaringsdeskundigen actief in het netwerk Emergo (arrondissement Mechelen en de Rupelstreek). Jaarlijks organiseren we – onder de naam Similes Emergo – vijf bijeenkomsten waar ‘herstel’ en ‘vermaatschappelijking’ terugkerende thema’s zijn. Op zich niets bijzonders. Al was het niet dat we een vernieuwende aanpak en organisatie nastreven waarbij we enkele zaken voorop stellen.
Het netwerk Emergo bestaat uit vijf zorgregio’s. Jaarlijks één avond in iedere zorgregio. Steeds in samenwerking met het lokaal bestuur van de gemeente waar we te gast zijn. Zoeken naar de juiste promotiekanalen om een zo breed mogelijke interesse te wekken. We streven naar verbinding van familie/naastbetrokkenen met hulpverleners, cliënten en beleidsmakers.
Op die manier proberen we onze groep familie-ervaringsdeskundigen (waarvan de meesten actief in een werkgroep van het netwerk) verder uit te breiden en de inzet van familie-ervaringsdeskundigheid en de herstelvisie vanuit familieperspectief op de kaart te zetten.

 

Discussie: 14u35 - 15u25

Werken met een open dossier in een herstelondersteunende werking

Katrien Reynaert psycholoog, RC Mirabello, Gent

Ervaringen met het open dossier binnen het psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello willen we graag delen op de hersteldagen, dit vanuit het perspectief van het team als vanuit het cliënt perspectief. In 2017 startte we met een experiment met enkele cliënten die volledig toegang kregen tot hun dossier. Na evaluatie werd beslist dit uit te breiden naar elke cliënt in RC Mirabello. Wat zijn de ervaringen tot hiertoe? Welke obstakels komen we tegen? Wat kan een open dossier een herstelondersteunende werking bieden?

Creatief werk: 11u15 - 12u15

Alles is niets nooit hetzelfde

Villa Voortman

‘Villa Voortman’, een laagdrempelig ontmoetingshuis in de stad, richt zich tot kwetsbare mensen met een dubbeldiagnoseproblematiek die om tal van redenen de aansluiting met de reguliere hulpverlening missen. Zij hebben moeilijkheden op verschillende levensgebieden zoals ernstige psychiatrische en justitiële problemen, verslaving, stigmatisering en dakloosheid.

‘Villa Voortman’ vertrekt van een ‘schadebeperkende’ (harm reduction) benadering en kenmerkt zich door het aanbieden van een ‘asiel’ of schuilplaats, een warme plek waar men zich welkom en geaccepteerd voelt, de focus op ontmoeting met respect voor ieders identiteit, een permissieve, niet-verplichtende, ‘ontvankelijk wachtende’ omgeving die persoonlijke groei en inter-persoonlijke relaties bevordert, het belang van empowerment of kracht geven, de noodzaak van een plek waar mensen zichzelf kunnen ontwikkelen via artistieke ateliers en andere activiteiten aangeboden door kunstenaars, vrijwilligers en bezoekers zelf, het streven naar sociale inclusie en toekomstperspectieven met respect voor ieders eigenheid en de ondersteuning van inclusief burgerschap.

Onder het motto: “minimale structuur, maximale verantwoordelijkheid” waarbij gelijkwaardigheid, participatie, overleg en destigmatisering centraal staan wordt er langzaam een band opgebouwd met de bezoekers die steeds meer mensen worden met een verhaal wat leidt tot verbondenheid en verlangen en tot een langzame terugkeer in de samenleving waaruit ze werden uitgesloten.

Workshop: 13u15 - 14u15

Creative storytelling voor radio: hoe werkt Radio Begijnenstraat – een participatief kunstproject van en met daders

Katrin Lohmann, Hans Decrock, Nelle Van Damme

Een creatieve workshop geven waarin we tonen hoe wij drama en muziek inzetten om een podcast te maken met de doelgroep (psychisch zieke) dader. De workshop deelnemers kunnen zo het sociaal-artistiek proces aan den lijve te laten ervaren. We sluiten af met 10 minuten luisteren naar onze podcast.

Mededelingen: 11u15 - 12u15

Werken? Hoezo!

Mattias Nolmansinitiatiefnemer De Malloot

Alles bij een onbekende willekeurige ontmoeting begint met de vraag: ‘En wat doe jij van werk?’ – Het is een veelbesproken thema binnen onze samenleving en eveneens iets wat bruist binnen de kringen van psychisch kwetsbaren. Hoe ga je om met jouw werkinvulling sinds jouw kwetsbaarheid. Welke richting heb je gekozen en waarom? – We gaan de discussie aan en leren van elkaar.

Deze bijdrage is bedoeld voor psychisch kwetsbaren, hulpverleners en geïnteresseerden met het oogpunt om een beter inzicht te krijgen in deze thematiek.

Wooncoaching “samen sterk in wonen”

Peter Horemans wooncoach – ervaringsdeskundige & hulpverlener Begeleid Wonen, samenwerking tussen Emergo & CAW Boom Mechelen Lier PDF

Het project Wooncoaching is een samenwerkingsverband tussen CAW Boom Mechelen Lier en Emergo. Heel wat psychisch kwetsbare mensen hebben het moeilijk om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden of te behouden. Het is een structureel probleem. Verschillende uitsluitingsmechanismen zorgen er voor dat heel wat onder hen onterecht op straat belanden.
Om uit deze cirkel te geraken hebben ze veel steun, positieve hulpbronnen en een sterke omkadering van bovenaf nodig. Deze ontbreken echter in de meeste gevallen. Het project Wooncoaching.
Het doel van dit project bestaat enerzijds uit het begeleiden, ondersteunen en coachen van bewoners/cliënten waarbij het niet lukt zelfstandig het huishouden te runnen. Het gaat om hulp structuur aan te brengen in het dagelijks ritme, het huishouden te helpen organiseren en algemene woonvaardigheden te ontwikkelen. Anderzijds heeft de mobiele wooncoaching als doel een ontwikkelingsproces op gang te brengen.

Mededelingen: 13u15 - 14u15

Lost&Co

Kathleen Roskams Lost&Co

Verlies zien we breed. Want je verloren voelen, die momenten kennen we allemaal. Wanneer je je gezondheid, iemand of jezelf verliest, bestaat je leven vanaf dat moment uit een VOOR en NA. Niets wordt ooit nog hetzelfde. Je gaat op weg mét je verlies. Het is dan belangrijk je warm omringd te voelen door vrienden, familie en collega’s bij wie verlies er echt mag zijn. Zonder oordeel over hoe lang dat mag duren of over de manier waarop je dat doet.

Dat is niet evident. Zeker niet als je jong bent en de wereld rond je vooral alleen maar leuk lijkt.
Waar blijf je dan met je verloren gevoelens ? Er wordt vaak over gezwegen. We houden
ons sterk of willen er niemand mee lastig vallen.

Nochtans hoeven gebroken of verloren gevoelens niet weggestopt te worden. Integendeel,
door er aandacht aan te geven, krijg je erkenning en geef je jezelf de kans je kracht terug te vinden.

Die kans wil Lost & Co geven.
Eigenlijk doen we daarmee aan Kintsugi, niet met servies maar met verhalen van mensen. Kintsugi is Japans voor “gouden herstelling of verbinding”. Gebroken servies wordt er niet weggegooid maar gelijmd met goud. De barsten, breuken en onvolkomenheden worden benadrukt in plaats van weggestopt. Een stuk servies wordt op die manier een uniek en waardevol iets. We tonen de barsten én de kracht van verhalen. Ze mogen gezien worden. Zo geven we verlies een gouden randje. Of zoals Leonard Cohen het zo mooi zegt: “There’s a crack in everything, that’s how the light gets in.”

 

WRAP: een hefboom voor herstel

Sara Vermeire ervaringsdeskundige, WEP/PC Hiëronymus/Wrap Vlaanderen PDF
Geert Teck – Wrap Vlaanderen

“Tijdens deze mededeling willen we jullie informeren over welke betekenis WRAP kan hebben binnen het persoonlijk herstelproces van cliënten. We lichten toe wat WRAP inhoudt, vanuit welke visie deze methodiek vertrekt en hoe dit een plaats heeft binnen herstelgerichte zorg. Het is immers een tool die cliënten handvatten kan bieden voor het vergroten van de eigen regie, binnen de context van een training waarin ervaringsdelen centraal staat.”

Mededelingen: 14u25 - 15u25

Op weg naar herstel

Ann Slabbinckpsychologe, PCGS, Gent

Met de bewoners en het personeel van afdeling de Bron, PCGS vormen we een tijdelijke, steeds wisselende gemeenschap. We hebben samen een aantal kleine, cruciale wijzigingen in ons afdelings- en gemeenschapsleven doorgevoerd die het comfort in de relatie tussen hulpverlener en bewoner trachten te verhogen. Dit opdat de aandacht ten volle kan gaan naar het proberen bekomen van een vaak moeilijke geschiedenis in een zo menswaardig mogelijk interactioneel klimaat. Daarbij blijven mensen hun leven buiten de afdeling in handen nemen en proberen we samen ankers uit te werpen, gebaseerd op eigen interesses, mogelijkheden, moeilijkheden. Eén en ander werd reeds verwoord in de tekst ‘Regels voor uitzonderingen’, gebaseerd op ervaringen in het psychiatrische veld, die de Prijs Humane Zorg 2018 won. Wij zouden als afdeling de Bron graag getuigenis afleggen van deze weg richting herstel en meer humane zorg met mensen die er werken en er verblijven of verbleven hebben.

Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering (WED) van clubhuis De Vlonder

Jo Verstraeten

1 op 4 wordt zelf geconfronteerd met psychische problemen. We moeten met zijn allen anders gaan denken en kijken naar psychische problemen en psychische kwetsbaarheid. Er is veel negatieve beeldvorming, waardoor taboe en stigma ontstaat. We willen dit ombuigen naar een realistische beeldvorming.

In oktober trekken we met 10 personen naar Bottasart, aan de oevers van de Semois om daar gedurende 3 dagen ons te buigen over stigma, onze eigen kwetsbaarheid en wat het clubhuis De Vlonder daarin kan betekenen.

Graag tonen we het resultaat van dit alles op de hersteldagen van het Steunpunt GGZ in Mechelen

Workshop: 11u15 - 12u15

Herstelgericht krachtenspel Quinque

Kris Dekorte coördinator, Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch, Brugge – YouTube

Inghelburch ontwikkelde samen met revalidanten het herstelgericht krachtenspel Quinque. Quinque, wat in het Latijn vijf betekent, verwijst naar de vijf krachten in de krachtenmatrix van de SRH-methodiek (Steunend Relationeel Handelen). Deze methodiek is gebaseerd op de herstelvisie. Quinque is een therapeutisch bordspel opgebouwd rond deze krachten.  Naast persoonlijke kwaliteiten, ervaringen, wensen, dromen, talenten en vaardigheden is er aandacht voor de krachten van het netwerk. Het spel doet tevens stilstaan bij de dagelijkse moeilijkheden op heel wat levensdomeinen. Door het inzetten van krachten worden deze moeilijkheden aangepakt. Quinque is een groepsspel dat door hulpverleners kan worden ingezet als therapeutische activiteit voor volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de bredere welzijnssector. Het spel heeft tot doel de eigen regie van de spelers te bevorderen, uitgaand van hun 5 krachten. Het is gericht op samenwerken en elkaar versterken. Het is een laagdrempelige, actieve manier om mensen in hun kracht te plaatsen.

Workshop: 13u15 - 14u15

HerstelAcademies, ..tonen wat ze doen!

Annelien D’Hoine & Peter Reekmans – HerstelAcademie Emergo PDF

Aan de hand van een minicursus ‘Jezelf in Herstel’ krijgen deelnemers zicht op de inhoud van één van de basiscursussen van de HerstelAcademies. Zo krijgen ze precies zicht op wat een HerstelAcademie precies doet, waar er overal een cursus kan gevolgd worden en ervaringen delen met cursisten/trainers die de cursus reeds hebben gevolgd. De workshop wordt aangeboden vanuit de Vlaamse werkgroep, er zullen trainers aanwezig zijn vanuit de verschillende regio’s waar cursussen gegeven worden.

Workshop: 14u25 - 15u25

Groepsdynamiek als motor tot herstel

Helga Houtmeyers – ergotherapeut, workshop rond ervaringsgericht werken op een zorgeenheid rehabilitatie
Jan Stevens psychiatrisch verpleegkundige

In deze workshop willen we jullie laten kennismaken met ervaringsleren. Het is een methodiek die we gebruiken op de zorgeenheid rehabilitatie. Rehabilitatiegericht en herstelgericht werken vormen er het uitgangspunt. Om het herstelproces van de cliënt binnen de levensdomeinen meer te concretiseren werken we sedert 2015 met ervaringsgerichte activiteiten waarin de groepsdynamiek centraal staat. De meerwaarde van deze methodiek ligt erin dat we cliënten willen uitdagen om hun behandeling als een leerproces te zien waarin eigenaarschap de bepalende factor is. We nodigen ze uit om hun comfortzone te verlaten en hun stretchzone te verkennen. Het aanreiken van een brede waaier van ervaringen versterkt door de juiste reflectietechnieken(active reviewing)  kunnen ervoor zorgen dat men bewust gaat experimenteren resulterend in nieuw gedrag en herstel. uitspraak van een cliënt: “de bemoedigende woorden van mijn medecliënten  nodigen mij meer uit om te experimenteren met nieuw gedrag.”

11u15 - 15u25

Films en filmfragmenten (doorlopend)

 

12u40 – 14u15

‘CRAZYWISE’, film

Wijsheid of gekte? De traditionele wijsheid van inheemse culturen staat vaak in contrast met de hedendaagse Westerse kijk op geestelijke gezondheid. Is “gekte” een ziekte van het individu, een mogelijkheid tot groei en/of een symptoom van een gejaagde samenleving? Hoe gaan wij als maatschappij om met geestelijke kwetsbaarheid en wat kunnen we leren van mensen die hun eigen crisis getransformeerd hebben tot een positieve ervaring?

In deze documentaire onderzoekt regisseur Phil Borges de moderne visie binnen de Westerse geestelijke gezondheidszorg en de traditionele wijsheid van inheemse culturen, door interviews met psychiaters en psychologen, ervaringsdeskundigen en wetenschappers en het bezoeken van inheemse volkeren. Hij volgt twee jonge mensen, Adam en Ekhaya, op hun weg en worsteling naar herstel.

Workshop: 11u15 - 12u15

Een doodgewone tafel…

Pieter Lonckepsychiatrisch verpleegkundige, Twoape

Herstel en het begeleiden van een herstelproces kan niet zonder afstemming. Afstemmen kan niet zonder contact. Echter zijn er heel wat contact belemmerende factoren die hulpverleners vaak wegtrekken van dit contact. Denk aan vergaderingen, administratie, burelen en andere deuren, onmacht… Binnen twoape@pittem betrachten we een open communicatie en open dialoog, zowel met de jongeren, hun context als met elkaar. Symbool voor deze open communicatie is de tafel die te midden onze leefgroep staat. Die doodgewone tafel is zowel verpleegbureel, koffietafel, gezelschapspeltafel, gesprekstafel… Wij hebben geen verpleegbureel, en alles – zowel van het team als de jongeren – gebeurt aan deze tafel. De tafel is echter geen op zich staand iets. Het is gewoon een symbool van een meer gefundeerde visie waarbij afstemming op het herstelproces van de jongere centraal staat… we willen dus graag komen spreken over een tafel, maar ook over zoveel meer… over hoe afstemming voorrang krijgt op procedures, protocollen en dergelijke meer.

Workshop: 13u15 - 14u15

Filocafé

Pete Tomlinson

Filocafés zijn bijeenkomsten waarbij mensen verzamelen die zich bereidwillig en enthousiast aan een filosofisch avontuur willen wagen. Ze tracht om een open dialoog te voeren rond een zelfgekozen filosofische kwestie, en gaan dieper in op gedachten, meningen en overtuigingen. Een ervaren gespreksbegeleider ondersteunt het Filocafé. Uitgangspunt zijn filosofische vragen en gebeurtenissen die jou bezighouden: hoe vrij is onze huidige samenleving? Bestaan er slechte mensen? Hoe weet je wat je weet? Iedereen is welkom om mee te filosoferen of te luisteren. De filosofische vraag die we onderzoeken wordt ter plaatse bepaald door de aanwezigen.

Workshop: 14u25 - 15u25

Open Dialogue – verbindend spreken met psychose

Dag Van Wetterstafmedewerker patiëntenzorg, Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem PDF

Open Dialogue is een krachtige methodiek die ontwikkeld werd door de Finse psycholoog en psychotherapeut Jaakko Seikkula en zijn collega’s, gebaseerd op 30 jaar voortdurend praktijkonderzoek en met sterke navolging in andere Europese regio’s.Open Dialogue is op de eerste plaats een doelgericht systeem van psychiatrische zorg en behandeling, waarbij zo snel mogelijk verbinding en samenspraak met álle betrokkenen wordt georganiseerd, brede gesprekken waarin open naar de verschillende ervaringen en perspectieven wordt geluisterd. Op die manier kan ook samen naar mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd en toekomst worden gewonnen. In de verschillende regio’s waar Open Dialogue al in de praktijk werd ontwikkeld, richtte men zich aanvankelijk vooral op mensen met een psychotische kwetsbaarheid, samen met hun naastbetrokkenen en ruimere netwerk. Deze aanpak wordt daar intussen ook vertaald naar andere ggz-problemen: steeds vanaf de crisis – zonder aarzeling of uitstel – en met oog op een verdere flexibele, duurzame ondersteuning.In deze workshop wordt getuigd over de huidige praktijkervaringen en verdieping rond Open Dialogue vanuit het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen. Deze bijzondere Open Dialogue aanpak verloopt volgens een aantal cruciale kernprincipes, die de betrokken hulpverleners ook zelf willen leren in de vingers krijgen, vertaald naar de eigen regionale context en samenwerking. Over deze kernprincipes, praktijkervaringen, verdere plannen en uitdagingen, kunnen de deelnemers van deze workshop mee reflecteren en samen vooruit kijken.

10u45 - 15u55

Tentoonstelling posters & standen (doorlopend)

POSTERS

HerstelAcademies, ..tonen wat ze doen!
Annelien D’Hoine & Peter Reekmans, HerstelAcademie Emergo
We presenteren een poster met een overzicht van de activiteiten over de 14 regio’s in Vlaanderen.
Op een infostand zullen mensen vragen kunnen stellen en info verkrijgen over de werking en het aanbod in hun regio

Huis van ervaringen en hoop: het overHoophuis
Nathalie Albertervaringsdeskundige-projectleider overHoophuis, Alexianen Zorggroep, Tienen

Dit nieuwe initiatief is uniek in de regio, en misschien ook ver daarbuiten. Het overHoophuis is een huis gerund door en voor ervaringsdeskundigen en mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving. Naast inloophuis voor mensen met vragen rond herstel en psychische kwetsbaarheden fungeert het ook als uitvalsbasis voor ervaringsdeskundigen, herstelinformatiecentrum, herstelbibliotheek, plek voor lotgenotencontact en vormingen. Elke dag weer groeien mensen in hun herstelproces door kleine en grote dingen te komen doen. Voor de ene is dat een pot koffie zetten, voor de ander een vorming uitwerken en geven. Herkenning, verbinding en empowerment zijn hier dagelijkse kost. Als je graag meer wil weten over waar wij onze hoop halen, lees er alles over op de poster!

“Herstel belicht”
Bernard Deleersnyder coördinator, Hedera – Centrum voor Psychische Revalidatie

“Herstel belicht” toont beelden en verhalen van 6 cliënten die een hersteltraject volgen in ons revalidatiecentrum. Door middel van 4 thema’s nemen zij de toeschouwer mee in hun dagelijks leven, hun psychische kwetsbaarheid. Eigen foto’s staan garant voor een authentiek verhaal in beeld over hun weg naar herstel, de krachten die zij (her)ontdekt hebben, obstakels die zij nog vaak tegenkomen en wat voor hen belangrijk is tijdens hun herstelproces.
De tentoonstelling omvat 24 foto’s van 40×60 cm aangebracht op hardboard.

OPGanG-verenigingen
Mira Hubo beleidsmedewerker VPP voor OPGanG, OPGanG, Dendermonde

OPGanG is de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid. Onder die koepel werken verschillende patiëntenorganisaties, herstelinitiatieven en organisaties voor ervaringsdeskundigen samen met het Vlaams PatiëntenPlatform om de zorg in Vlaanderen warmer, menselijker en herstelgerichter te maken. Kom ontdekken wat onze verenigingen doen om het verschil te maken. Ontmoet lotgenoten en/of ontdek activiteiten met (andere) ervaringsdeskundigen. We leggen je graag uit hoe wij -over de grenzen van een kwetsbaarheid of zelfs eventuele diagnose- samenwerken als teamleden onderling en/of met andere professionals om de stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid te laten weerklinken.

STANDEN

CareCatchers It’s Up To You, Let’s Connect
Frederik DuyvejonckCareCatchers vzw, Tielt
Als lotgenoten met een psychische kwetsbaarheid ondervinden we dagelijks dat een goed netwerk hebben heel belangrijk is. Er is aangetoond dat lotgenotencontact dit stimuleert en ook preventief kan zijn voor mogelijk herval. Lotgenotencontact is op veel manieren te creëren. Zo zijn er al heel wat zelfhulpgroepen, maar specifiek op vlak van psychische kwetsbaarheid missen we tal van onlinetoepassingen. Dit is nochtans van groot belang omdat psychische kwetsbaarheid vaak nog taboe is. Via ons online/offline steunnetwerk willen we de drempel om naar buiten te treden en lotgenotencontact op te zoeken meer verlagen. Door het verminderen van sociale isolatie en het stimuleren van netwerkuitbreiding willen wij gedrag en levensstijl verbeteren om zichzelf beter te kunnen behelpen in moeilijke periodes. De focus ligt op persoonlijk herstel in een positieve en veilige omgeving, waarbij de persoon zelf het initiatief neemt.

HerstelAcademies, ..tonen wat ze doen!
Annelien D’Hoine & Peter Reekmans, HerstelAcademie Emergo
Aan de infostand kunnen mensen vragen stellen en info verkrijgen over de werking en het aanbod in hun regio.

PlusVriend
Anneke Krols projectmedewerker PlusVriend, PlusVriend i.o.v. UilenSpiegel vzw, Brussel

PlusVriend is een project binnen de werking van UilenSpiegel vzw dat het tot stand brengen van vriendschappen tussen mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychosegevoeligheid bevorderd en ondersteunt. Het hebben van sociale contacten is voor hen een belangrijke ondersteuning bij hun herstel. PlusVrienden stellen zich dienstbaar en gelijkwaardig op ten aanzien van elkaar en gaan samen op pad. Ze nemen als duo deel aan tal van sociale activiteiten en ondersteunen elkaar in het zetten van stappen naar meer sociaal contact.

UilenSpiegel vzw
Ann Van de Vloet bestuurder, UilenSpiegel vzw, Brussel

Vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Herstel in UPC DUFFEL
Goedele Miseurherstelmedewerker, UPC Duffel

Voorstelling van onze initiatieven (herstelbord, film, patiëntentijdschrift).

ANBN infostand
Els Verheyen voorzitter,  ANBN, Leuven

Infostand met gelegenheid om vragen te stellen, info mee te nemen,…

RAP-overHoophuis & LEF
Nathalie Albertvoorzitter, Regionale Adviesraad voor GGZ Participatie (RAP), Tienen

Standje ter promotie van de werking van RAP en info over het overHoophuis. We nemen tevens de info van collega LEF (Limburgs ervaringsdeskundigen Forum) mee.

Voorstelling SCA een 12-stappengroep voor anonieme seksueel gedrevenen
Rudi Jennescontactpersoon SCA en bestuurslid van VLAVESCABEL, de vzw die de SCA groepen overkoepelt

Wij willen graag het bestaan van een 12-stappengroep voor mensen die kampen met seks of pornoverslaving bekendmaken aan de zorgsector in het algemeen. Dit door een stand op hersteldagen, met folders en posters en tevens uitleg wat seksverslaving inhoud en hoe we via een 12-stappen plan hier leren mee omgaan, zodat we seks terug op een gezonde manier in ons leven kunnen integreren.

Genezen van psychose wordt opnieuw mogelijk!
Luc De Bry wetenschappelijke onderzoeker, DBco, Sint-Katelijne-Waver
De Wereldgezondheidsorganisatie toonde gedurende de jaren 1970 en  1980  aan dat in de derde wereld twee derde van de mensen met psychose genazen. Om een vergelijkbaar resultaat bij ons te bereiken is het belangrijk te leren hoe men dit in de derde wereld aanpakt. Het begint met een inventarisatie van de helende therapieën die effectief zijn. Een tiental therapieën worden gepresenteerd, waarbij het gemeenschappelijke kenmerk is dat liefde en verbondenheid het beste medicijn is.

Herstelgericht krachtenspel Quinque
Kris Dekorte, coördinator, Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch, Brugge

Inghelburch ontwikkelde samen met revalidanten het herstelgericht krachtenspel Quinque.
Quinque, wat in het Latijn vijf betekent, verwijst naar de vijf krachten in de krachtenmatrix van de SRH-methodiek (Steunend Relationeel Handelen). Deze methodiek is gebaseerd op de herstelvisie.
Quinque is een therapeutisch bordspel opgebouwd rond deze krachten. Naast persoonlijke kwaliteiten, ervaringen, wensen, dromen, talenten en vaardigheden is er aandacht voor de krachten van het netwerk. Het spel doet tevens stilstaan bij de dagelijkse moeilijkheden op heel wat levensdomeinen. Door het inzetten van krachten worden deze moeilijkheden aangepakt.
Quinque is een groepsspel dat door hulpverleners kan worden ingezet als therapeutische activiteit voor volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de bredere welzijnssector.
Het spel heeft tot doel de eigen regie van de spelers te bevorderen, uitgaand van hun 5 krachten. Het is gericht op samenwerken en elkaar versterken. Het is een laagdrempelige, actieve manier om mensen in hun kracht te plaatsen.

Het dagelijkse zelfhulpprogramma ‘MijnKwartier.be’ helpt je patiënt online zijn/haar eigen herstel te ondersteunen in 15 minuten per dag.
Paul Koeck dr. hoofdgeneesheer en auteur, MijnKwartier.be – Je dagelijkse herstelprogramma

De gemiddelde patiënt bereikt een stressdaling van -60% na 30 dagen en -70% na 49 dagen online zelf gestuurd herstel met ‘MijnKwartier.be’, zoals blijkt uit een retrospectieve studie op 9.300 deelnemers, voorgesteld op het Wereldcongres Psychiatrie 2019 te Lissabon.
De gemiddelde subjectieve levenstevredenheid neemt met +40% toe na 21 dagen dagelijkse deelname. Een retrospectieve follow-up studie tot 6 jaar na deelname, op 2.500 patiënten, voorgesteld op het Wereldcongres Psychiatrie 2017 te Berlijn toont stabiele resultaten over de tijd.
We gaan dieper in op indicaties en contra-indicaties voor het online zelfhulpprogramma als ondersteuning voor het herstel van verschillende doelgroepen, alsook hoe jij als hulpverlener hun evolutie – in één oogopslag – met deze tool kan opvolgen.
Wij bespreken vervolgens hoe patiënten de gratis online zelftest, die jaarlijks door 2 miljoen deelnemers wordt ingevuld, kunnen gebruiken als (niet-diagnostische) vooruitgangsbarometer.

Stand DENK Leuven
Walter Geuens voorzitter, DENK Leuven

BlinkHuis-concept
Natalie Deviaene – Van Weehaeghe BlinkOut vzw

Waarom we er zijn: We geloven dat iedereen vanbinnen straalt. Psychische kwetsbaarheden en onzichtbare drempels zoals bvb overprikkeling, hoogbegaafdheid, autisme… staan soms in de weg, zowel op privé- als op werkvlak. Omwille van deze oorzaken gaat heel wat talent, menselijk kapitaal, verloren. We geloven ook dat in het huidige zorgaanbod sommige mensen tussen de mazen van het net vallen. We leven en werken aan een hoog tempo. Steeds meer mensen worstelen met de druk van elke dag, stuiten op veel onbegrip en vallen uit de boot.

Ons antwoord: We geloven dat iedereen op zijn manier op zijn tempo kan participeren in BlinkOut en in de maatschappij. We bieden een begripvolle, prikkelarme en veilige omgeving, die als labo fungeert. We versterken mensen en organisaties met inzicht in zichzelf. We zijn een plaats waar mensen kunnen uitproberen en oefenen.

We bieden:
Een oplaadplek en ont-moetingsplek,
Een publieke stiltekamer
Een luisterplek waar je echt gehoord wordt
Een werkplek op maat: authentiek, met kwetsbaarheid als kracht
Workshops rond stress, overprikkeling…
Kwetsbare personen voelen zich terug gewaardeerd en gezien, op hun eigen tempo.

De buddy als brug naar de gewone wereld
Robin Broché coördinator, Buddywerking Vlaanderen

Buddywerking Vlaanderen wil de geestelijke gezondheid stimuleren bij mensen met psychische kwetsbaarheid en het sociaal isolement dat zij daardoor kunnen ervaren, doorbreken. Zo wordt een vrijwilliger (de buddy) in contact gebracht met een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Ze ontmoeten elkaar om op regelmatige basis leuke dingen te doen zoals naar de film gaan, gaan wandelen, samen een koffie drinken… Buddy’s zijn met andere woorden voor hun deelnemer een brug naar de buitenwereld.

Lost&Co
Kathleen RoskamsLost&Co
Details volgen

Herstel hefbomen in RC Pastel
Jana De Beul psycholoog, RC Pastel
In het ambulant psychosociaal revalidatiecentrum staat herstel & participatie centraal. Wij proberen elkaar handvatten aan te reiken om terug regie over het eigen leven te nemen.
Samen brengen we deze hefbomen in beeld:
– Herstelwerkgroep & Lotgenotencontact (verbondenheid en steunende knuffels)
– Beweging en sport
– Krachten & talenten terug leren zien, terug een hobby opstarten, talentententoonstelling
– Gelijkwaardigheid en openheid: ook begeleiding toont eigen kwetsbare kant
– Gestimuleerd worden om tot actie te komen
– Terug meedraaien in de maatschappij
– Onopvallend huis midden in de samenleving
– Vrij van oordelen, begrip, er mogen zijn zoals je bent
– Herstel is geen competitie: ieder zijn eigen tempo
– Betrokkenheid van relevante anderen
– (h)erkenning
– Participatie: De persoon is zelf eigenaar en expert van zijn herstelplan en heeft de regie in handen.
– een veilige ruimte om te kunnen experimenteren
– Focus op wat wel lukt
– …

9u45 - 10u45

Een gezonde geest in een gezonde samenleving, en hoe we daarvoor kunnen zorgen

Geerdt Magiels – bioloog en filosoof, auteur over geestelijke gezondheid

Psychische problemen ontstaan uit een samenspel van genen en levensloop, van neurochemie en gedragsecologie. Men beschouwt psychische aandoeningen steeds minder als af te bakenen ziekten, maar als gedragsverstorende fenomenen in een spectrum. Stoornissen zoals depressie, autisme of psychose zijn extreme vormen van universele menselijk eigenschappen of gedragingen. Niet iedereen is even kwetsbaar, maar een kwetsende omgeving speelt een onbetwistbare rol: armoede, migratie, stedelijk milieu, infectie, middelengebruik, trauma of stress ondermijnen, alleen of in combinatie, de minder weerbare geesten.
Het is dan ook een onvermijdelijke gevolgtrekking: hoe willen we psychische problemen ooit oplossen zonder iets aan die veroorzakende omgeving te doen? Hoe kan de omgeving een rol spelen in het herstel? Een behandeling die niet in de context ingebed is, zal niet of onvolledig zijn.
De opdracht voor de ggz van de toekomst is om het belang van die omgeving te begrijpen en aan te wenden. Voor herstel is de omgeving broodnodig. Beseffende dat voor de meest kwetsbaren inkwartiering in een geborgen omgeving intensief en langdurig zou kunnen zijn.
Het herdenken van opname en dwang, het kwartiermaken, act, de herstelbeweging, de open dialoog-methode, de mobiele teams en de vroege preventie, de hulplijnen, de apps en digitale hulpmiddelen zijn instrumenten en strategieën om de geestelijke gezondheidszorg dichter bij de mensen te brengen, om hen meer de regie over hun eigen geestelijke gezondheid te helpen opnemen. Daar is nog meer voor nodig, andere financieringsstromen en een structurele verankering, over sectoren en verbrokkelde beleidsstructuren heen.

Kinderen en jonge mensen moeten leren hoe hun geest en lichaam werken en hoe men daarbij gezond kan blijven. Naast EHBO is er ook EHBP nodig, eerste hulp bij psychische problemen: destigmatiserend en werkend aan veerkracht en draagkracht. Daarom is de centrale plaats van ervaringsdeskundigen van groot belang, als fundamentele kracht in het herstel van gekwetste geesten en op de weg naar een inclusieve samenleving.

11u25 - 12u15

Samenwerken met ervaringswerkers in het onderwijs

An Sys – docent, ZoWe verpleegkunde, Sint Michiels – BruggePDF

Binnen ZoWe verpleegkunde uit Brugge en Oostende, is het samenwerken met ervaringswerkers een deel geworden van onze HBO opleiding. Vanaf module 1 tot het einde van de opleiding, worden via diverse werkvormen, het samenwerken met ervaringswerkers geïntegreerd in onze leerinhouden. Dit via getuigenissen, projectwerken en rollenspelen. Tijdens dit panelgesprek maak je kennis met studenten, ervaringswerkers en docenten die hun ervaringen delen over de werkvormen.

13u25 - 14u15

Instrumentalisering en commercialisering van ervaringswerk(ers).  Een valkuil?

Frank Van Cauwenberghverpleegkundig diensthoofd Clinique Sans Souci, docent afstudeerproject Sociale School Heverlee (opleiding Ervaringswerker), Sociale School Heverlee, Leuven

De afgelopen vijf jaar gebeurde er heel wat omtrent herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid/-werk.  Bij momenten regende het studiedagen, artikels, opleidingen, vormingen, werkgroepen,… aangaande de materie. Gelijklopend hieraan merkte men dat heel wat instellingen in Vlaanderen (maar ondertussen ook in Wallonië en Brussel) de HOZ zijn gaan opnemen als een belangrijke pijler in hun zorgaanbod, of deze zijn gaan hanteren als paradigma of zorgvisie. Althans dit is wat ze uitstallen op hun respectievelijke internetsites. Wanneer we een kijkje nemen achter de schermen van deze instellingen, merkt men dat de praktische operationalisering hiervan niet steeds vanzelfsprekend lijkt. E r blijkt een discrepantie te bestaan tussen wat wordt verkondigd en wat er werkelijk gebeurt. Uit afstudeerprojecten van cursisten komt men tot dezelfde vaststelling. Het gevaar bestaat dat HOZ en ervaringsdeskundigheid worden geïnstrumentaliseerd (het goed staat of klinkt, in is, of omdat de overheid hiertoe aandringt). Wanneer dit het geval is, bestaat het risico dat we een lege vitrine aan het bouwen zijn.
Discussie met 1 beroepsprofessional en 2 ervaringswerkers.

15u55 - 16u50

“Probeer eens te slapen met een mug op je slaapkamer”

Irene van de Giessen – directeur Stichting HerstelTalent, Zeeland, bestuurder kenniscentrum Phrenos en Associate member van Movisie

De dalai lama zegt: “Als je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken, probeer dan eens te slapen met een mug op je slaapkamer”. Irene neemt ons mee in een verhaal waarin ze zich, ondanks haar langdurige opname in de psychiatrie, door de jaren heen toenemend realiseert dat ze wél degelijk een verschil kan maken. Niet door grote daden, maar door kleine daden en een interessante visie op ontwrichtingen die mensen in hun leven meemaken. Buiten de GGz om weet zij in het sociale domein zelfstandig haar geld te verdienen als ervaringsdeskundige met een eigen bedrijf. Inmiddels heeft ze 7 ervaringsdeskundigen in dienst. Ze heeft geen behoefte om de GGz te veranderen; wél wil ze met haar bedrijf het verschil maken voor mensen die zwaar getroffen worden door het leven.

Lezing: 14u25 - 15u25

Over kleine hefbomen en zinloze goedheid

Peter Dierinckklinisch psycholoog Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

Iets doelgericht organiseren zodat mensen meer regie krijgen over hun leven. Is het een methodiek of een techniek? Is het een houding? Beide? Wat is nu precies dit kleine in de kleine hefbomen en wat is de relatie met het goede doen? Als we op zoek gaan naar zingeving wat is dan de relatie met de zinloze goedheid? Aan de hand van voorbeelden proberen we zoekend antwoorden te formuleren…

Discussie: 13u25 - 14u15

Ontmoeting … opstap naar werk?

Jochen Van den Steencoördinator, VZW IPSO/ DAC De Moester

Binnen de werking van DAC De Moester is er de afgelopen jaren een traject gelopen om de verschillende modules tot één samenwerkend geheel te vormen. De werking bestaat uit een module vrije tijd en ontmoeting (sterk participatief, zoveel mogelijk bezoeker gestuurd) en een module arbeid (voorheen arbeidszorg, arbeidsmatige activiteiten, artikel 60 en vrijwilligerswerk) met drie verschillende ateliers (schrijnwerkerij, tuinwerk en keuken) voor mensen met psychosociale kwetsbaarheid.
In het verleden werd een groot spanningsveld waargenomen, vooral waar beide modules letterlijk samenkwamen. Ontmoetingsruimte en keuken werden gedeeld en dit zorgde voor de nodige uitdagingen, zowel op organisatorisch als interpersoonlijk vlak.
Tijdens het traject om de werking verder uit te bouwen, en deze modules als complementair te ontwikkelen, zijn we sterk overtuigd geraakt van de kracht en meerwaarde om beide aan te beiden. Dit mede geïnspireerd door de clubhuisprincipes. We gaan over dit thema heel graag in discussie met andere organisaties uit het werkveld. We denken aan De Witte Hoeve, De Vliering, Compagnie De Sporen, De Keiberg, …

Discussie: 14u35 - 15u25

Gezinszorg en herstel

Greet Vermeire partner zorgbeleid, Familiehulpvzw, dienst voor gezinszorg

Herstel en herstelgerichte zorg zijn belangrijke begrippen in de GGZ. Maar ook binnen de reguliere eerstelijnszorg, en meer bepaald binnen de thuiszorg vindt de herstelvisie ingang. In deze bijdrage willen we illustreren hoe medewerkers van een dienst voor gezinszorg kunnen bijdragen aan het herstel van cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Hun laagdrempelige aanwezigheid in de vertrouwde omgeving van iemand kan een hefboom zijn om op natuurlijke wijze het persoonlijk en maatschappelijk herstel te ondersteunen. Doorheen het samen uitvoeren van de ‘kleine dagdagelijkse handelingen’ zijn onze medewerkers present en met aandacht aanwezig. Niet de diagnose of de problematiek staat centraal, maar wel de zorgvraag en de wensen van de persoon en zijn omgeving: we gaan uit van hun krachten en van hun eigen invulling van levenskwaliteit op de verschillende levensdomeinen.
We vertrekken van de getuigenis van een cliënt en beluisteren de ervaringen van zijn verzorgende en haar verantwoordelijke.

Creatief werk: 11u15 - 12u15

Op de schoot bij Poco Loco

Shauni Van Ongeval begeleider, Poco Loco, Gent

Wij zijn Poco Loco en hebben sinds oktober 2018 een nieuwe locatie in Nieuw Gent opgestart. Wij zijn ervan overtuigd dat we een mooi voorbeeld zijn van een kleine kracht die een grote beweging in een wijk als Nieuw Gent teweeg brengt. In ons team hebben we ook een mobiele werker die een bekend gezicht is geworden in de wijk. Wij merken in tegenstelling tot onze andere vestiging dat onze bezoekers bij ons terecht komen vanuit de wijk en meestal niet via doorverwijzing. Bij deze kan je stellen dat wij werken vanuit de  0de lijn. Laagdrempeligheid is troef. Graag willen we op de Vlaamse Hersteldag de sfeer overbrengen die in Poco Loco Nieuw Gent heerst.
Ons concept: huiskamersfeer, met zetel en salon op een zichtbare plaats waar veel passage is. We nodigen de voorbijgangers, oftewel ‘bezoekers’, uit voor een  koffie in onze zetel. Deze gezellige ontmoeting kan tot een gesprek leiden over ons initiatief en krachten ervan. Zo bootsen we onze reële dagdagelijkse sfeer en gebeuren na.

Creatief werk: 13u25 - 14u15

Muziekoptreden Warhoofd

Muzikale voorstelling Warhoofd

Creatief werk: 14u25 - 15u25

The best off

Ils Verstraelencasemanager mobiel team B, theaterwerkplaats HETGEVOLG, Turnhout

Sinds 2017 hebben we vanuit GGZ in Turnhout een samenwerking met HETGEVOLG. Aanvankelijk voor een eenmalig theaterstuk rond beeldvorming GGZ n.a.v. de 10 daagse van de GGZ i.s.m. de stad.
Vanuit het succes en de goesting hebben we nu reeds 4 stukken gespeeld met mensen die vanuit eigen ervaring, als familielid of professioneel met GGZ te maken hebben. We spelen enkel vanuit onze eigen ervaring, geen opgelegde rol. Wij als MENSEN staan centraal, met al onze krachten én kwetsbaarheden. De regisseur vertrekt altijd vanuit vragen als: ” waar droom je van, wat betekenen grenzen voor jou,  wanneer voel je je groot of net heel klein, wat moet er volgens jou in de grondwet staan?” We merken dat het voor elke deelnemer en toeschouwer steeds een betekenisvolle, herstellen ervaring is. We willen graag een best off brengen van ong 30 min. Het gevolg is een theaterwerkplaats in Turnhout en Leopoldsburg die samenwerkt met allerlei kwetsbare groepen én professionele acteurs (Chris Lomme, Stefaan Degand,..) o.l.v. Stefan Perceval en Marit Stocker. Meer info op hetgevolg.be

Mededelingen: 11u15 - 12u15

Alternatief herstelverhaal

Guy Van der Borghtervaringsdeskundige, Alternatief herstelverhaal, Westerlo

Mijn herstelverhaal schrijven ging niet zo goed. Tot ik aan een psychologische roman begon te schrijven.  Bart de hoofdpersoon is getrouwd en wordt tijdens een vakantie verliefd op Linda. Na de vakantie komt Bart in een chaos van gevoelens terecht. Hij wil met al zijn kennis een psychose voorkomen. Toch hij komt in een psychose terecht. Er volgt een opname van drie weken en dan besluit hij om samen met Linda iets op te bouwen…..(de rest kan je later lezen).
Wat zit in dit verhaal?  Een stuk realiteit, veel voorvallen van mensen, die een verhaal tegen mij vertelden.  Ik heb die verhalen vervormd en kan tonen hoe je als psycholoog het best kan reageren. Met dit verhaal krijg ik de kans hiertoe. Doordat het bij iemand anders gebeurd, Bart, maakt dat er een afstand komt en zo biedt het mij meer kans om over gevoelige thema’s te schrijven.

Psychose en herstel gaan wel samen!

Leen Verhaertervaringsdeskundige Psychose-gevoeligheid

Op mijn site www.leenverhaert.be kan u lezen wie ik ben en hoe ik na een periode van herstel mijn carrière een hele nieuwe wending heb gegeven. Op basis van mijn boekje “Zintuig Verzint”, waarin ik het verhaal van mijn psychose deel en beschrijf hoe moeilijk herstel op gang kwam, geef ik nu lezingen. Ik ben ook verbonden aan de Herstelacademie Antwerpen en zetel in de Hersteldenktank AZ Stuivenberg.

Mededelingen: 13u15 - 14u15

Tijd maken voor herstel

Tanguy Corbillonervaringswerker, P.C. Sint-Franciscus-De Pelgrim

Visie ontwikkelen op herstel is voor de ervaringswerker dé uitdaging. Is er een formule voor herstel? Wat was het werkzame element in zijn of haar verhaal? En hoe deelt hij die kennis aan anderen mee?

Zeker is dat hij daarvoor ook bij de ergo- of creatherapeut te rade kan gaan. Want die ziet zich voor de opdracht gesteld, in de luwte, weg van het maatschappelijke drukke doen, de patiënt tot zichzelf te laten komen. De ergo- of creatherapeut tracht in te staan voor een rijk be-leefmoment. De ervaringswerker kan op die ervaringen voortbouwen.

Anaïs Dupont is ergo- en creatief therapeute in PC Sint-Franciscus-De-Pelgrim. Met haar zal ik het gesprek aangaan over leefritmes en hoe de maat daarin (terug) te vinden. Dit vanuit de overtuiging dat de tijd in opname misschien wel een stille maar geen verloren tijd mag zijn…

Wooncoaching “Samen sterk in wonen”

Peter Horemanswooncoach – ervaringsdeskundige & hulpverlener Begeleid Wonen, samenwerking tussen Emergo & CAW Boom Mechelen LierPDF

Het project Wooncoach is een samenwerkingsverband tussen CAW Boom Mechelen Lier en Emergo.
Heel wat psychisch kwetsbare mensen hebben het moeilijk om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden of te behouden. Het is een structureel probleem. Verschillende uitsluitingsmechanismen zorgen er voor dat heel wat onder hen onterecht op straat belanden.
Om uit deze cirkel te geraken hebben ze veel steun, positieve hulpbronnen en een sterke omkadering van bovenaf nodig. Deze ontbreken echter in de meeste gevallen.
Het doel van dit project bestaat uit enerzijds het begeleiden, ondersteunen en coachen van bewoners/cliënten met een psychische kwetsbaarheid die het niet lukt om zelfstandig hun huishouden te runnen. Het gaat om hulp bij structuur aanbrengen in hun dagelijks ritme, het huishouden organiseren,  algemene woonvaardigheden ontwikkelen, etc. Cliënten en coach bepalen samen hoe zij dit aanpakken. Anderzijds heeft de mobiele wooncoaching als doel een leerproces op gang te brengen bij de mensen.

Mededelingen: 14u25 - 15u25

CareCatchers  It’s Up To You, Let’s Connect

Frederik DuyvejonckCareCatchers vzw, Tielt PDF

Als lotgenoten met een psychische kwetsbaarheid ondervinden we dagelijks dat een goed netwerk hebben heel belangrijk is. Er is aangetoond dat lotgenotencontact dit stimuleert en ook preventief kan zijn voor mogelijk herval. Lotgenotencontact is op veel manieren te creëren. Zo zijn er al heel wat zelfhulpgroepen, maar specifiek op vlak van psychische kwetsbaarheid missen we tal van onlinetoepassingen. Dit is nochtans van groot belang omdat psychische kwetsbaarheid vaak nog taboe is. Via ons online/offline steunnetwerk willen we de drempel om naar buiten te treden en lotgenotencontact op te zoeken meer verlagen. Door het verminderen van sociale isolatie en het stimuleren van netwerkuitbreiding willen wij gedrag en levensstijl verbeteren om zichzelf beter te kunnen behelpen in moeilijke periodes. De focus ligt op persoonlijk herstel in een positieve en veilige omgeving, waarbij de persoon zelf het initiatief neemt.

Op weg naar herstel

Ann Slabbinckpsychologe, PCGS, Gent

Met de bewoners en het personeel van afdeling de Bron, PCGS vormen we een tijdelijke, steeds wisselende gemeenschap. We hebben samen een aantal kleine, cruciale wijzigingen in ons afdelings- en gemeenschapsleven doorgevoerd die het comfort in de relatie tussen hulpverlener en bewoner trachten te verhogen. Dit opdat de aandacht ten volle kan gaan naar het proberen bekomen van een vaak moeilijke geschiedenis in een zo menswaardig mogelijk interactioneel klimaat. Daarbij blijven mensen hun leven buiten de afdeling in handen nemen en proberen we samen ankers uit te werpen, gebaseerd op eigen interesses, mogelijkheden, moeilijkheden.
Eén en ander werd reeds verwoord in de tekst ‘Regels voor uitzonderingen’, gebaseerd op ervaringen in het psychiatrische veld, die de Prijs Humane Zorg 2018 won. Wij zouden als afdeling de Bron graag getuigenis afleggen van deze weg richting herstel en meer humane zorg met mensen die er werken en er verblijven of verbleven hebben.

Workshop: 11u15 - 12u15

GrüB Gott! Over gewoon ontmoeten in de GGZ!

Kim Steemancoördinator, Familieplatform Geestelijke gezondheid, Berchem

Heel wat GGZ-organisaties geven aan dat het betrekken of het werken met familieleden toch wel wat tijd en middelen vraagt.  We zijn er als familieplatform echter van overtuigd dat elke individuele hulpverlener een verschil kan maken door familie ‘gewoon te ontmoeten’: een kleine goeie morgen, even stilstaan bij moeilijkheden, even luisteren … kleine dingen die men aan schoolpoort of bij de bakker ook zou doen. In deze workshop denken we na over hoe men familie kan ondersteunen door ‘gewoon’ te doen.

Workshop: 13u15 - 14u15

Herstelgericht krachtenspel Quinque

Kris Dekortecoördinator, Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch, Brugge

Inghelburch ontwikkelde samen met revalidanten het herstelgericht krachtenspel Quinque.
Quinque, wat in het Latijn vijf betekent, verwijst naar de vijf krachten in de krachtenmatrix van de SRH-methodiek (Steunend Relationeel Handelen). Deze methodiek is gebaseerd op de herstelvisie.

Quinque is een therapeutisch bordspel opgebouwd rond deze krachten.  Naast persoonlijke kwaliteiten, ervaringen, wensen, dromen, talenten en vaardigheden is er aandacht voor de krachten van het netwerk. Het spel doet tevens stilstaan bij de dagelijkse moeilijkheden op heel wat levensdomeinen.  Door het inzetten van krachten worden deze moeilijkheden  aangepakt.

Quinque is een groepsspel  dat door hulpverleners kan worden ingezet als therapeutische activiteit voor volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de bredere welzijnssector.

Het spel heeft tot doel de eigen regie van de spelers te bevorderen, uitgaand van hun 5 krachten.  Het is gericht op samenwerken en elkaar versterken.  Het is een laagdrempelige, actieve manier om mensen in hun kracht te plaatsen. Lanceringsfilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=uDXzhCGbaM8
www.inghelburch.be/quinque

Workshop: 14u25 - 15u25

Openhartcirkels

Willy Vandammevoorzitter Re-Member – PDF

11u15 - 15u25

Films en filmfragmenten (doorlopend)

 

12u40 – 14u15

‘CRAZYWISE’, film

Wijsheid of gekte? De traditionele wijsheid van inheemse culturen staat vaak in contrast met de hedendaagse Westerse kijk op geestelijke gezondheid. Is “gekte” een ziekte van het individu, een mogelijkheid tot groei en/of een symptoom van een gejaagde samenleving? Hoe gaan wij als maatschappij om met geestelijke kwetsbaarheid en wat kunnen we leren van mensen die hun eigen crisis getransformeerd hebben tot een positieve ervaring?

In deze documentaire onderzoekt regisseur Phil Borges de moderne visie binnen de Westerse geestelijke gezondheidszorg en de traditionele wijsheid van inheemse culturen, door interviews met psychiaters en psychologen, ervaringsdeskundigen en wetenschappers en het bezoeken van inheemse volkeren. Hij volgt twee jonge mensen, Adam en Ekhaya, op hun weg en worsteling naar herstel.

14u25 – 15u25

KOPSCHUIF, Kortfilm met nabespreking: de surreële realiteit van een psychische problematiek door Roel Goyens, Compagnie Tartaren

In de wereld van Bas zijn de stemmen die wanhopig contact zoeken met hem in het beste geval achtergrondruis. De gemuilkorfde pogingen slaan wel af en toe een kleine bres in de bouwval die hem permanent insluit, maar de muren slopen zit er nooit echt in. Bas blijft zweven in de schemerzone tussen waan en realiteit, tussen respons en isolement.

In Kopschuif gaat Roel Goyens een unieke samenwerking aan met sociaal-artistiek theatergezelschap Cie Tartaren. Puttend uit het psychiatrisch verleden van zijn acteurs en uit gesprekken met specialisten dompelt de regisseur de kijker onder in een surreële wereld, die voor een handvol getormenteerde zielen wel eens een bittere realiteit kan zijn. Op een plek waar communicatie een uitdaging is, opent Kopschuif een debat dat de patiënt, de hulpverlener en de kijker dichter bij elkaar brengt.

Workshop: 11u15 - 12u15

Huis van ervaringen en hoop: het overHoophuis

Nathalie Albertervaringsdeskundige-projectleider overHoophuis, Alexianen Zorggroep Tienen

Dit nieuwe initiatief is uniek in de regio, en misschien ook ver daarbuiten. Het overHoophuis is een huis gerund door en voor ervaringsdeskundigen en mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving.  Naast inloophuis voor mensen met vragen rond herstel en psychische kwetsbaarheden fungeert het ook als uitvalsbasis voor ervaringsdeskundigen, herstelinformatiecentrum, herstelbibliotheek, plek voor lotgenotencontact en vormingen. Elke dag weer groeien mensen in hun herstelproces door kleine en grote dingen te komen doen. Voor de ene is dat een pot koffie zetten, voor de ander een vorming uitwerken en geven. Herkenning, verbinding en empowerment zijn hier dagelijkse kost. Als je graag meer wil weten over waar wij onze hoop halen, kom dan mee denken in onze workshop!!

Workshop: 13u15 - 14u15

Photovoice: van herstelondersteunende methodiek tot zelfhulp

Tom Vansteenkiste, Nathalie Cornille, Kristel Van de Velde

Herstel zichtbaar maken via fotografie, en hoe dit betekenisvol kan zijn binnen een groei- of herstelproces. Dat is het verhaal dat we hier willen brengen.

Tijdens deze workshop laten we jullie kennismaken met de methodiek PhotoVoice waarbij foto’s het middel zijn om onze persoonlijke verhalen te vertellen. Deze foto’s bieden een inkijk in mensen hun leefwereld en maken concreet wat zij zelf belangrijk vinden.
Via PhotoVoice gaan we op zoek naar wat betekenis geeft, naar wat hoop verleent. We ervaren dat beelden daarbij vaak dankbare aanvullingen zijn op het gesproken woord. Om dit helder te krijgen, gaan we actief aan de slag en laten we jullie kennismaken met voorbeelden uit onze eigen praktijkervaring, zowel binnen een psychiatrische setting als binnen de context van een HerstelAcademie.  Dit vanuit een gemeenschappelijke blik als ervaringswerker en hulpverlener. We laten jullie huiswaarts keren met hopelijk nieuwe inspiratie en de nodige houvast om zelf een eigen herstel- of groeiproces in beeld te brengen of om dit te ondersteunen als hulpverlener.

Workshop: 14u25 - 15u25

Met Mind-Spring een sprong naar de toekomst maken!

Elmira Erstukajevastafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen, coördinator Mind-Spring, CAW Oost-Vlaanderen

Mind-Spring is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen en migranten in eigen taal. De sessies worden begeleid door de ervaringsdeskundigen en de hulpverleners uit de welzijnssector, onderwijs… De doelstelling van het programma: verhogen van de mentale weerbaarheid vanuit de eigen kracht.

10u45 - 15u55

Tentoonstelling posters & standen (doorlopend)

POSTERS

HerstelAcademies, ..tonen wat ze doen!
Annelien D’Hoine & Peter Reekmans, HerstelAcademie Emergo
We presenteren een poster met een overzicht van de activiteiten over de 14 regio’s in Vlaanderen.
Op een infostand zullen mensen vragen kunnen stellen en info verkrijgen over de werking en het aanbod in hun regio

Huis van ervaringen en hoop: het overHoophuis
Nathalie Albertervaringsdeskundige-projectleider overHoophuis, Alexianen Zorggroep, Tienen

Dit nieuwe initiatief is uniek in de regio, en misschien ook ver daarbuiten. Het overHoophuis is een huis gerund door en voor ervaringsdeskundigen en mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving. Naast inloophuis voor mensen met vragen rond herstel en psychische kwetsbaarheden fungeert het ook als uitvalsbasis voor ervaringsdeskundigen, herstelinformatiecentrum, herstelbibliotheek, plek voor lotgenotencontact en vormingen. Elke dag weer groeien mensen in hun herstelproces door kleine en grote dingen te komen doen. Voor de ene is dat een pot koffie zetten, voor de ander een vorming uitwerken en geven. Herkenning, verbinding en empowerment zijn hier dagelijkse kost. Als je graag meer wil weten over waar wij onze hoop halen, lees er alles over op de poster!

“Herstel belicht”
Bernard Deleersnyder coördinator, Hedera – Centrum voor Psychische Revalidatie

“Herstel belicht” toont beelden en verhalen van 6 cliënten die een hersteltraject volgen in ons revalidatiecentrum. Door middel van 4 thema’s nemen zij de toeschouwer mee in hun dagelijks leven, hun psychische kwetsbaarheid. Eigen foto’s staan garant voor een authentiek verhaal in beeld over hun weg naar herstel, de krachten die zij (her)ontdekt hebben, obstakels die zij nog vaak tegenkomen en wat voor hen belangrijk is tijdens hun herstelproces.
De tentoonstelling omvat 24 foto’s van 40×60 cm aangebracht op hardboard.

OPGanG-verenigingen
Mira Hubo beleidsmedewerker VPP voor OPGanG, OPGanG, Dendermonde

OPGanG is de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid. Onder die koepel werken verschillende patiëntenorganisaties, herstelinitiatieven en organisaties voor ervaringsdeskundigen samen met het Vlaams PatiëntenPlatform om de zorg in Vlaanderen warmer, menselijker en herstelgerichter te maken. Kom ontdekken wat onze verenigingen doen om het verschil te maken. Ontmoet lotgenoten en/of ontdek activiteiten met (andere) ervaringsdeskundigen.We leggen je graag uit hoe wij -over de grenzen van een kwetsbaarheid of zelfs eventuele diagnose- samenwerken als teamleden onderling en/of met andere professionals om de stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid te laten weerklinken.

 

STANDEN

CareCatchers It’s Up To You, Let’s Connect
Frederik DuyvejonckCareCatchers vzw, Tielt
Als lotgenoten met een psychische kwetsbaarheid ondervinden we dagelijks dat een goed netwerk hebben heel belangrijk is. Er is aangetoond dat lotgenotencontact dit stimuleert en ook preventief kan zijn voor mogelijk herval. Lotgenotencontact is op veel manieren te creëren. Zo zijn er al heel wat zelfhulpgroepen, maar specifiek op vlak van psychische kwetsbaarheid missen we tal van onlinetoepassingen. Dit is nochtans van groot belang omdat psychische kwetsbaarheid vaak nog taboe is. Via ons online/offline steunnetwerk willen we de drempel om naar buiten te treden en lotgenotencontact op te zoeken meer verlagen. Door het verminderen van sociale isolatie en het stimuleren van netwerkuitbreiding willen wij gedrag en levensstijl verbeteren om zichzelf beter te kunnen behelpen in moeilijke periodes. De focus ligt op persoonlijk herstel in een positieve en veilige omgeving, waarbij de persoon zelf het initiatief neemt.

HerstelAcademies, ..tonen wat ze doen!
Annelien D’Hoine & Peter Reekmans, HerstelAcademie Emergo
Aan de infostand kunnen mensen vragen stellen en info verkrijgen over de werking en het aanbod in hun regio.

PlusVriend
Anneke Krols projectmedewerker PlusVriend, PlusVriend i.o.v. UilenSpiegel vzw, Brussel

PlusVriend is een project binnen de werking van UilenSpiegel vzw dat het tot stand brengen van vriendschappen tussen mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychosegevoeligheid bevorderd en ondersteunt. Het hebben van sociale contacten is voor hen een belangrijke ondersteuning bij hun herstel. PlusVrienden stellen zich dienstbaar en gelijkwaardig op ten aanzien van elkaar en gaan samen op pad. Ze nemen als duo deel aan tal van sociale activiteiten en ondersteunen elkaar in het zetten van stappen naar meer sociaal contact.

UilenSpiegel vzw
Ann Van de Vloet bestuurder, UilenSpiegel vzw, Brussel

Vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Herstel in UPC DUFFEL
Goedele Miseurherstelmedewerker, UPC Duffel

Voorstelling van onze initiatieven (herstelbord, film, patiëntentijdschrift).

ANBN infostand
Els Verheyen voorzitter,  ANBN, Leuven

Infostand met gelegenheid om vragen te stellen, info mee te nemen,…

RAP-overHoophuis & LEF
Nathalie Albertvoorzitter, Regionale Adviesraad voor GGZ Participatie (RAP), Tienen

Standje ter promotie van de werking van RAP en info over het overHoophuis. We nemen tevens de info van collega LEF (Limburgs ervaringsdeskundigen Forum) mee.

Voorstelling SCA een 12-stappengroep voor anonieme seksueel gedrevenen
Rudi Jennescontactpersoon SCA en bestuurslid van VLAVESCABEL, de vzw die de SCA groepen overkoepelt

Wij willen graag het bestaan van een 12-stappengroep voor mensen die kampen met seks of pornoverslaving bekendmaken aan de zorgsector in het algemeen. Dit door een stand op hersteldagen, met folders en posters en tevens uitleg wat seksverslaving inhoud en hoe we via een 12-stappen plan hier leren mee omgaan, zodat we seks terug op een gezonde manier in ons leven kunnen integreren.

Genezen van psychose wordt opnieuw mogelijk!
Luc De Bry wetenschappelijke onderzoeker, DBco, Sint-Katelijne-Waver
De Wereldgezondheidsorganisatie toonde gedurende de jaren 1970 en  1980  aan dat in de derde wereld twee derde van de mensen met psychose genazen. Om een vergelijkbaar resultaat bij ons te bereiken is het belangrijk te leren hoe men dit in de derde wereld aanpakt. Het begint met een inventarisatie van de helende therapieën die effectief zijn. Een tiental therapieën worden gepresenteerd, waarbij het gemeenschappelijke kenmerk is dat liefde en verbondenheid het beste medicijn is.

Herstelgericht krachtenspel Quinque
Kris Dekorte, coördinator, Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch, Brugge

Inghelburch ontwikkelde samen met revalidanten het herstelgericht krachtenspel Quinque.
Quinque, wat in het Latijn vijf betekent, verwijst naar de vijf krachten in de krachtenmatrix van de SRH-methodiek (Steunend Relationeel Handelen). Deze methodiek is gebaseerd op de herstelvisie.
Quinque is een therapeutisch bordspel opgebouwd rond deze krachten. Naast persoonlijke kwaliteiten, ervaringen, wensen, dromen, talenten en vaardigheden is er aandacht voor de krachten van het netwerk. Het spel doet tevens stilstaan bij de dagelijkse moeilijkheden op heel wat levensdomeinen. Door het inzetten van krachten worden deze moeilijkheden aangepakt.
Quinque is een groepsspel dat door hulpverleners kan worden ingezet als therapeutische activiteit voor volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de bredere welzijnssector.
Het spel heeft tot doel de eigen regie van de spelers te bevorderen, uitgaand van hun 5 krachten. Het is gericht op samenwerken en elkaar versterken. Het is een laagdrempelige, actieve manier om mensen in hun kracht te plaatsen.

Het dagelijkse zelfhulpprogramma ‘MijnKwartier.be’ helpt je patiënt online zijn/haar eigen herstel te ondersteunen in 15 minuten per dag.
Paul Koeck dr. hoofdgeneesheer en auteur, MijnKwartier.be – Je dagelijkse herstelprogramma

De gemiddelde patiënt bereikt een stressdaling van -60% na 30 dagen en -70% na 49 dagen online zelf gestuurd herstel met ‘MijnKwartier.be’, zoals blijkt uit een retrospectieve studie op 9.300 deelnemers, voorgesteld op het Wereldcongres Psychiatrie 2019 te Lissabon.
De gemiddelde subjectieve levenstevredenheid neemt met +40% toe na 21 dagen dagelijkse deelname. Een retrospectieve follow-up studie tot 6 jaar na deelname, op 2.500 patiënten, voorgesteld op het Wereldcongres Psychiatrie 2017 te Berlijn toont stabiele resultaten over de tijd.
We gaan dieper in op indicaties en contra-indicaties voor het online zelfhulpprogramma als ondersteuning voor het herstel van verschillende doelgroepen, alsook hoe jij als hulpverlener hun evolutie – in één oogopslag – met deze tool kan opvolgen. Wij bespreken vervolgens hoe patiënten de gratis online zelftest, die jaarlijks door 2 miljoen deelnemers wordt ingevuld, kunnen gebruiken als (niet-diagnostische) vooruitgangsbarometer.

Stand DENK Leuven
Walter Geuens voorzitter, DENK Leuven

BlinkHuis-concept
Natalie Deviaene – Van Weehaeghe BlinkOut vzw

Waarom we er zijn: We geloven dat iedereen vanbinnen straalt. Psychische kwetsbaarheden en onzichtbare drempels zoals bvb overprikkeling, hoogbegaafdheid, autisme… staan soms in de weg, zowel op privé- als op werkvlak. Omwille van deze oorzaken gaat heel wat talent, menselijk kapitaal, verloren. We geloven ook dat in het huidige zorgaanbod sommige mensen tussen de mazen van het net vallen. We leven en werken aan een hoog tempo. Steeds meer mensen worstelen met de druk van elke dag, stuiten op veel onbegrip en vallen uit de boot.

Ons antwoord: We geloven dat iedereen op zijn manier op zijn tempo kan participeren in BlinkOut en in de maatschappij. We bieden een begripvolle, prikkelarme en veilige omgeving, die als labo fungeert. We versterken mensen en organisaties met inzicht in zichzelf. We zijn een plaats waar mensen kunnen uitproberen en oefenen.

We bieden:
Een oplaadplek en ont-moetingsplek,
Een publieke stiltekamer
Een luisterplek waar je echt gehoord wordt
Een werkplek op maat: authentiek, met kwetsbaarheid als kracht
Workshops rond stress, overprikkeling…
Kwetsbare personen voelen zich terug gewaardeerd en gezien, op hun eigen tempo.

De buddy als brug naar de gewone wereld
Robin Broché coördinator, Buddywerking Vlaanderen

Buddywerking Vlaanderen wil de geestelijke gezondheid stimuleren bij mensen met psychische kwetsbaarheid en het sociaal isolement dat zij daardoor kunnen ervaren, doorbreken. Zo wordt een vrijwilliger (de buddy) in contact gebracht met een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Ze ontmoeten elkaar om op regelmatige basis leuke dingen te doen zoals naar de film gaan, gaan wandelen, samen een koffie drinken… Buddy’s zijn met andere woorden voor hun deelnemer een brug naar de buitenwereld.

Lost&Co
Kathleen RoskamsLost&Co
Details volgen

Herstel hefbomen in RC Pastel
Jana De Beul psycholoog, RC Pastel
In het ambulant psychosociaal revalidatiecentrum staat herstel & participatie centraal. Wij proberen elkaar handvatten aan te reiken om terug regie over het eigen leven te nemen.
Samen brengen we deze hefbomen in beeld:
– Herstelwerkgroep & Lotgenotencontact (verbondenheid en steunende knuffels)
– Beweging en sport
– Krachten & talenten terug leren zien, terug een hobby opstarten, talentententoonstelling
– Gelijkwaardigheid en openheid: ook begeleiding toont eigen kwetsbare kant
– Gestimuleerd worden om tot actie te komen
– Terug meedraaien in de maatschappij
– Onopvallend huis midden in de samenleving
– Vrij van oordelen, begrip, er mogen zijn zoals je bent
– Herstel is geen competitie: ieder zijn eigen tempo
– Betrokkenheid van relevante anderen
– (h)erkenning
– Participatie: De persoon is zelf eigenaar en expert van zijn herstelplan en heeft de regie in handen.
– een veilige ruimte om te kunnen experimenteren
– Focus op wat wel lukt
– …

Wil je deze hersteldagen
niet missen?

Prijzen & inschrijvingen

In samenwerking met